Latest News

Events

Konferencija "Natural Resources, Green Technology and Sustainable Development –GREEN/2" - 05. do 07.10.2016, Zagreb

Konferencija

Publications

Projects & Cooperation

Strateška partnerstva za inovativni pristup...(CIA2SFM)

Projekt Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama (CIA2SFM) koordinira Hrvatski šumarski institut.

Napredne metodologije procjene ekoloških funkcija šuma (AFORENSA)

Glavni cilj projekta AFORENSA je u pridobivanju odgovarajućih saznanja o reakciji i procesima u šumskim ekosustavima u Hrvatskoj kao rezultata pojave ekstremnih klimatskih varijacija, napredovanja klimatskih promjena i poremećaja prirodnog hidrološkog ciklusa s intenziviranjem suša.

Defolijatori kao invazivni šumski štetnici u uvjetima… (DIFPEST)

Studija predstavlja opsežno istraživanje ciljanih štetnika u Hrvatskoj, njihovu biologiju i biologiju domaćina te sve aspekte bioekologije (kao što je genetska konstitucija i porijeklo, zahtjevi za toplinom, mogući domaćini, palatibilnost, antagonisti) koji svi zajedno utječu na širenje u novo područje zbog utjecaja klimatskih promjena.

Holistički model integr. zaštite od šum. požara (HOLISTIC)

Projekt HOLISTIC usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih rizika (potresi, požari) poboljšanjem, promicanjem i jačanjem institucionalnih kapaciteta u provedbi aktivnosti radi smanjenja uzroka i potencijalnih prirodnih nepogoda kao i poboljšanja spremnosti na reagiranje te smanjenja šteta na područjima jadranskih regija.

Očuvanje genetskih izvora šum. drveća u svjetlu klim. promjena

Očuvanje genetske raznolikosti šumskih vrsta je osnova za održivo upravljanje i očuvanje prirodnog sastava šuma. Globalne klimatske promjene, porast temperature, padaline i pojava ekstremnih vremenskih prilika izravno utječu na genetske raznolikosti. Glavni cilj projekta je dati preporuke za očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća.

Integrirano istraživanje na Mediteranu (INFORMED)

Projekt ima za cilj proizvodnju globalnih scenarija promjena posebno posvećenih Mediteranskim šumama, razviti procesno utemeljeni pristup bioraznolikosti i funkcionalnog odgovora Mediteranskih šuma od poremećaja, razviti integriranu procjenu usluga ekosustava...

Procjena i predviđanje produktivnosti.... (EFFEctivity)

Projekt ima za cilj razviti i testirati metode za procjenu godišnje produktivnosti šumskih ekosustava na lokalnoj razini primjenom postojeće istraživačke infrastrukture za izmjeru tokova ugljika (EC sustav motrenja), dostupnih satelitskih podataka visoke vremenske rezolucije (MODIS) i najsuvremenijih procesnih modela (Biome-BGC).

Osnivanje pokusa za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama

U sklopu projekta obavit će se odabir mladih lužnjakovih sastojina s ciljem osnivanja trajnih pokusnih ploha. Na njima će se provesti trajna obilježba i izmjera strukturnih elemenata svakog stabala te uzgojni i genetsko meliorativni zahvati različitih intenziteta kao temelj za gospodarenje i proizvodnju budućih sjemenskih sastojina.

Ekološko klimatske promjene i problem obnove hrasta lužnjaka

Spačvanski bazen jedan je od najvećih suvislih kompleksa nizinskih lužnjakovih šuma u Europi. Istraživanje složene problematike gospodarenja Spačvanskim šumama u izmijenjenim stanišnim uvjetima zahtijeva kompleksan pristup, te se rad na ovom projektu temelji na sintezi rezultata rada nekoliko istraživačkih skupina.

Utjecaj glob. promjena na požare u šum. ekosus. (MedWildFireLab)

Glavni ciljevi projekta su: razviti integrirani informacijski sustav mediteranskih šuma kao temelj za poticanje suradnje i razmjene znanja, raditi na zajedničkim pojmovima i vokabularom prilagođene Mediteranskom kontekstu, uputiti se na prijedloge i preporuke...

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava – ICP Forests HR

Hrvatska sudjeluje u programu UNECE - ICP Forests od 1987. g. kada je započeto prvo trajno motrenje šumskih ekosustava. Danas je motrenje šumskih ekosustava u Hrvatskoj podržano zakonskom regulativom i financirano od strane Ministarstva poljoprivrede. Hrvatski šumarski institut je Nacionalni koordinacijski centar za ICP Forests (www.icp.sumins.hr).

Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama Mediterana

Projektni zadatak podijeljen je u dva dijela koji svaki ima nekoliko manjih cjelina kako bi se mogla obuhvatiti cijela problematika: (I) predložiti metodologiju procjene obuhvata i intenziteta oštećenja, definiranja mjera i tehnologija sanacije, te (II) predložiti gospodarske mjere za umanjivanje rizika od šteta na šumskim sastojinama Mediterana.

Interaktivni pregled šuma grada Zagreba

HŠI duži niz godina prati zdravstveno stanje šuma grada Zagreba. Svi rezultati ovog dugogodišnjeg praćenja interaktivno su prikazani u Interaktivnom pregledu šuma grada Zagreba (npr. gospodarska podjela šuma, pedološka i fitocenološka karta, informacije o prisutnim kukcima, gljivama, šumskom drveću i životinjama, itd.).