BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Davorin Kajba

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 6666 098
E-pošta
davorin.kajba@zg.htnet.hr