BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Josip Margaletić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 493
E-pošta
josip.margaletic@sumfak.hr