BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Kristijan Tomljanović

Radno mjesto
Viši asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 446
E-pošta
ktomljanovic@sumfak.hr