BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Milivoj Franjević

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 449
E-pošta
franjevic@yahoo.com