BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Nikola Nikolov

Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+ 389 2 3135 03 ext. 150
E-pošta
nikolov@sf.ukim.edu.mk