DOKUMENTI I POVEZNICE

STRATEGIJAGODIŠNJA IZVJEŠĆAFINANCIJSKA IZVJEŠĆAJAVNA NABAVAAKREDITACIJA I INSTITUCIJSKO FINANCIRANJEINTERNI AKTI HŠI-aPRISTUP INFORMACIJAMA

IZJAVE – SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima se na temelju odredbe članka 75.-80. Zakona o javnoj nabavi ne smiju sklapati ugovori o javnoj nabavi

POSTUPCI I OBAVIJESTI

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MOTORNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MOTORNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI – 1. IZMJENA

TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1.

TROŠKOVNIK ZA GRUPU 2.

 

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU – IZMJENE

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU (20.000 – 200.000/500.000 kn)

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTI TUTA ZA 2014 . GODINU

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU (20.000 – 200.000/500.000 kn)

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (2017.g.)

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA

PROCEDURA NAPLATE I PRAĆENJA PRIHODA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom 2017. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom 2016. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom 2015. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom 2014. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom 2013. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom 2012. g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Pravo na pristup informacijama i ponovu uporabu informacija koje posjeduje i kojima raspolaže Hrvatski šumarski institut uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/2015).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu  informacija.

Zakonom se definira »Informacija«  kao svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti;

„Pravo na pristup informacijama“ sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

»Ponovna uporaba« sukladno članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu;

Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim (uključujući e-mail) ili usmenim putem.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc) kojeg možete poslati:

  • na adresu Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41;
  • na broj fax-a: 01/ 6273 035;
  • donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Hrvatskog šumarskog instituta radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.
  • putem elektroničke pošte: ured@sumins.hr

 

Korisnik može ostvariti pravo na pristup informaciji usmenim putem na telefon broj: 01 6273014.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama: Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, Obrazac Zahtjeva za dopunu/ispravak informacija i Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija mogu se preuzeti na ovoj stranici.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Hrvatski šumarski institut ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 12/2014.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu novih kriterija koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Službenik za informiranje, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, je:

Fikret Ahmetović, dipl. iur.
ured@sumins.hr; fikreta@sumins.hr
Telefon  01/6273000

Više informacija o pravu na pristup informacijama možete saznati na stranici Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske www.pristupinfo.hr