DOKUMENTI I POVEZNICE

STRATEGIJAGODIŠNJA IZVJEŠĆAJAVNA NABAVAAKREDITACIJA I INSTITUCIJSKO FINANCIRANJEINTERNI AKTI HŠI-aPRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski šumarski institut uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Fizičke i pravne osobe svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc) kojeg možete poslati:

  • na adresu Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41;
  • na broj fax-a: 01/ 6273 035;
  • elektroničkom poštom na: ured@sumins.hr ili
  • donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Hrvatskog šumarskog instituta radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

U slučaju nekorištenja obrasca, potrebno je posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/6273 000.