Division for Forest Ecology

Translation missing

DIVISION HEAD: Nenad Potočić, PhD

Tel: +385 1 6273 027 , Mob: +385 98 326 124
E-mail: nenadp@sumins.hr

FIELD OF WORK

Glavne djelatnosti Zavoda za ekologiju šuma obuhvaćaju sljedeće poslove:

  • Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava: osutost krošanja i štete od biotičkih i abiotičkih čimbenika, depozicija atmosferskog onečišćenja i monitoring šumskih tala i procjedne vode (lizimetrija), stanje ishrane drveća, utvrđivanje flornog sastava i utjecaj ekoloških čimbenika na bioraznolikost u šumskim ekosustavima
  • Ekofiziologija šumskih vrsta drveća: mineralna ishrana, vitalitet, klimatski utjecaji, gnojidba u rasadničkoj proizvodnji
  • Kemija okoliša: analize tla, biljnog materijala i vode,
  • Pedologija: klasifikacija tala, fizikalna i kemijska svojstva tla, kartiranje šumskih tala, istraživanja tala za potrebe pošumljavanja
  • Eko-hidrologija šumskih ekosustava
  • Bioraznolikost: analiza, indikatori
  • Fitocenološka istraživanja i kartiranja
  • Šumski požari: politika, kartiranje rizika od požara, sanacija opožarenih površina
  • Geostatistika: modeliranje geoprostornih informacija, analiza prostornih podataka
  • Daljinska istraživanja u području ekologije šuma

PROJECTS

ADDITIONAL DATA

EMPLOYEES