Division for Forest Management and Forestry Economics

Temeljni cilj uređivanja šuma jest izrada planova i programa gospodarenja šumskim resursima odnosno propisivanje smjernica na koji način i u koju svrhu treba gospodariti nekom šumom, a da se pritom osigura potrajnost korištenja drvnog bogatstva uz istovremeno održavanje stabilnosti i očuvanje šumske bioraznolikosti za buduće generacije – tzv. načelo potrajnog gospodarenja.

Osim glavnog šumskog proizvoda – drveta – šume pružaju i cijeli niz drugih usluga poput socijalnih (turizam, rekreacija, itd.) i drugih općekorisnih funkcija (smanjenje razine CO2, pročišćavanje vode i zraka, očuvanje tla od erozije itd.). U posljednjih desetak godina na važnosti ponovo dobiva i najstariji oblik korištenja drveta – drvo kao obnovljivi, ekološko prihvatljiv izvor energije.

Promijenjene stanišne i klimatske prilike s jedne strane te razvoj novih tehnologija s druge, uvjetuju razvoj istraživačkih aktivnosti Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku u više smjerova.

U zavodu se obavljaju temeljna istraživanja te stručni poslovi vezani za šumarske specijalnosti uređivanje šuma (istraživanje rasta i prirasta, bilanca i kruženje ugljika s aspekta gospodarenja šumama, primjene daljinskih istraživanja u uređivanju šuma, istraživanje šumske biomase u pogledu kvalitativnih i kvantitativnih značajki) te šumarsku ekonomiku sa šumarskom politikom (vrednovanje multifunkcijskih uloga šuma te drugih nedrvnih odnosno nedrvoproizvodnih šumskih proizvoda i usluga).

DIVISION HEAD: Hrvoje Marjanović, PhD

Tel: +385 1 6311 583 , Mob: +385 98 339 534
E-mail: hrvojem@sumins.hr
Fax: +385 1 6311 588

FIELD OF WORK

Temeljna istraživanja:

 • istraživanje i modeliranje rasta i prirasta drveća i šumskih sastojina s težištem na utjecaj klimatskih i stanišnih uvjeta te načina gospodarenja
 • daljinska istraživanja za potrebe uređivanja šuma
 • istraživanje bilance i dinamike kruženja ugljika u šumskim sastojinama
 • istraživanja šumske biomase obzirom na kvantitativne i kvalitativne značajke pojedinih sastavnica (izuzev korijenja),
 • istraživanje i vrednovanje multifunkcijskih uloga šume

Stručna djelatnost:

 • izrada osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama
 • izrada programa za gospodarenje gospodarskim jedinicama na kršu
 • izrada programa za gospodarenje šumama šumoposjednika
 • izrada programa za gospodarenje šumama s posebnom namjenom
 • inventarizacija te izrada smjernica upravljanja spomenicima parkovne arhitekture, arboretumima, parkovima i drvoredima
 • izrada elaborata te izdavanje stručnih mišljenja

 

Detaljnije navodimo nekoliko važnijih istraživačkih aktivnosti Zavoda, kao što su:

 • Istraživanje rasta i prirasta šumskih sastojina različite dobi u ovisnosti o glavnim mikrostanišnim i meteorološkim parametrima s ciljem procjene utjecaja različitih klimatskih prilika na produktivnost šumskih sastojina;
 • Multidisciplinarno istraživanje kruženja ugljika kroz cjelokupni životni ciklus, tj. „ophodnju“, šume hrasta lužnjaka, s ciljem utvrđivanja uloge šume kao spremnika ugljika te modeliranje sezonskog i godišnjeg budžeta ugljika na temelju intenzivnog praćenja izmjene CO2 između šume i atmosfere suvremenom mikrometeorološkom metodom vrtložne kovarijance;
 • Istraživanje primjenjivosti digitalnih aerofotogrametrijskih snimaka pri uređivanju šuma. Metode daljinskih istraživanja predstavljaju jedan od najvažnijih načina prikupljanja prostornih podataka, a njihova primjena u šumarstvu ima za cilj unaprijediti postojeće operativne metode prikupljanja podataka u inventuri šuma. Dosadašnja istraživanja ukazala su na mogućnost primjene fotogrametrije u uređajnoj inventuri šumoposjedničkih šuma, dok će daljnja istraživanja biti usmjerena i na šume u državnom vlasništvu kako bi se utvrdilo da li i u kojoj mjeri metode daljinskih istraživanja mogu smanjiti obim terenskih radova u uređivanju šuma;
 • Istraživanje optimalne strukture šumskih sastojina. Numeričkim određivanjem međusobnih odnosa između stabala te izrazima njihove konkurentnosti u borbi za životni prostor procjenjuje se utjecaj strukture na debljinski prirast stabala, kao značajnu ekonomsku vrijednost kod starijih sastojina. Utvrđivanje zakonitosti razvoja strukture sastojina, analizom kompleksne baze podataka prikupljenih na trajnim pokusnim plohama u reprezentativnim sastojinama različite dobi, predstavlja značajan doprinos prilikom planiranja gospodarenja šumskim sastojinama;
 • Istraživanje mogućnosti primjene standardnih prirasnih nizova kao alternative za lokalne prirasne nizove koji su u širokoj upotrebi u operativnom uređivanju šuma. Cilj istraživanja je učiniti uređajnu inventuru efikasnijom i ekonomičnijom;
 • Istraživanje šumske biomase, prvenstveno žive i mrtve biomase drveća, i to s nekoliko stanovišta: kvalitativnih značajki te količina biomase po pojedinim sastavnica (izuzev korijenja), proizvodnog, ekonomskog te utjecaja državnih i regionalnih politika na cjelokupni lanac proizvodnje drvne biomase.

PROJECTS

EMPLOYEES