ODJEL ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Odjel za laboratorijska ispitivanja (OLI) je  jedinstvena istraživačka jedinica ustanovljena u svrhu rješavanja problema, razvijanja novih spoznaja i inovacija kao i pružanje vrhunskih usluga u području šumarstva. Laboratoriji su opremljeni suvremenom istraživačkom opremom i pružaju specifične usluge analiza uzoraka sjemenskog i biljnog materijala. Iznimno stručno osoblje omogućuje i pruža korisnicima usluge prema međunarodnim normama.

U svrhu podizanja kvalitete laboratorijskih usluga i konkurentnosti na tržištu, dva laboratorija iz  OLI-ja  su akreditirana  prema zahtjevima norme  HRN EN ISO/IEC 17025 za  ispitne i umjerne laboratorije. Područje akreditacije je: Ispitivanje šumskog sjemena i biljnog materijala.

Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:

  • Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena (LIS) – akreditirani laboratorij
  • Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja (LFKI) – akreditirani laboratorij
  • Laboratorij za molekularno-genetička ispitivanja (LMGI)
  • Laboratorij za entomološka ispitivanja (LEI)
  • Laboratorij za fitopatološka ispitivanja (LFI)

Izjava o politici kvalitete