ORGANIZACIJA INSTITUTA

Hrvatskim šumarskim institutom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće sastavljeno je od pet članova, tri člana imenuje i opoziva Osnivač, jedan član se bira iz redova članova Znanstvenog vijeća i jedan član se bira iz redova uposlenika Instituta. Mandat članovima upravnog vijeća traje dvije godine.
Predsjednik Upravnog vijeća je prof.dr.sc. Jura Čavlović, a članovi imenovani od Osnivača su još: izv.prof.dr.sc. Rade Knežević i mr. sc. Vlatko Podnar, dok je član imenovan od Znanstvenog vijeća dr.sc. Tomislav Dubravac, a član imenovan iz redova uposlenika dr.sc. Hrvoje Marjanović.

Ravnatelj/ica je voditelj i čelnik Instituta, odgovoran za zakonitost rada Instituta. Imenuje se temeljem javnog natječaja koje raspisuje Upravno vijeće na mandat od 4 godine.
Ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta je dr.sc. Dijana Vuletić, imenovana u prvom mandatu 30.7.2010. godine, te u drugom mandatu od 30.7.2014. godine.

Stručno vijeće Instituta je Znanstveno vijeće. Znanstveno vijeće čine: ravnatelj/ica, zaposlenici Instituta izabrani u znanstveno zvanje i jedan predstavnik/ca zaposlenika na suradničkim radnim mjestima.
Predsjednik Znanstvenog vijeća je dr.sc. Ivan Seletković.

Organizacija i struktura Instituta određena je Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o unutarnjem redu. Tako je rad organiziran u šest znanstvenih zavoda, dva odjela (Odjel zajedničkih poslova i Odjel rasadničke proizvodnje) i tri istraživačka centra. Pet laboratorija organizirano je u jedan međuzavodni odjel – Odjel za laboratorijska istraživanja (OLI).

organizacija