PROJEKTI

IME PROJEKTA:

TIP PROJEKTA:

PROGRAM PROJEKTA:

STATUS PROJEKTA:

 

„Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena“ (CropForClim)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Bilanciranje ugljika i novi alati u gospodarenju prirodnim resursima sukladni Kyotskom protokolu
Međunarodni projekt, CARBON, Završen

Budućnost na šumi temeljene bioekonomije u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi (FORSCEE)
, , Aktualan

Defolijatori kao invazivni šumski štetnici u uvjetima klimatskih promjena (DIFPEST)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Završen

Ekološki prihvatljivi pesticidi sukladno načelima i kriterijima FSC
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Ekološko klimatske promjene i problem obnove šuma hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za 2014. (HŠ d.o.o.), Završen

Ekonomske posljedice sušenja jele uzrokovanog klimatskim promjenama
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Ekonomski aspekti sušenja jele
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Europski informacijski sustav za invazivne vrste
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Genetska varijabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.)
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Globalna mreža rasadnika kao sistem ranog obavještavanja protiv stranih vrsta štetnih kukaca (Global Warning)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Gospodarenje kulturama četinjača
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Gospodarenje šumskim kulturama na krškim poljima u Lici
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Holistički model integralne zaštite od šumskih požara (HOLISTIC)
Međunarodni projekt, IPA Adriatic Program prekogranične suradnje, Završen

IMACFORD – Poboljšanje i unapređenje koordinacije šumarskih istraživanja i razvoja u Europi
Međunarodni projekt, IMACFORD, Završen

Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin – INCREdible
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Inovativni program za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u području bioekonomije zasnovane na šumama (VET4BioECONOMY)
Međunarodni projekt, ERASMUS+, Aktualan

Inovativno gospodarenje i multifunkcionalno korištenje tradicionalnih panjača – odgovor na buduće ekološke, ekonomske i socijalne izazove u europskom šumarskom sektoru (EuroCoppice)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Integrirano istraživanje Forest Resilience i Management na Mediteranu (INFORMED)
Međunarodni projekt, FORESTERRA Collaborative projects, Aktualan

Interaktivni pregled šuma grada Zagreba
Domaći projekt, Interaktivni pregled šuma grada Zagreba, Aktualan

Istraživanja odziva stabala na ekstremne pojave: sinteza, STReESS
Međunarodni projekt, COST, Završen

Istraživanje društvenih aspekata urbanog šumarstva u Hrvatskoj i Sloveniji
Međunarodni projekt, Hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje na području znanosti i tehnologije, Aktualan

Istraživanje primjenjivosti postojećih prirasno-prihodnih tablica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje primjenjivosti postojećih prirasno-prihodnih tablica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje režima vode u tlu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje stanja oštećenosti šuma u okviru ICP – Forests
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje stanja oštećenosti šuma u okviru ICP – Forests
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje stavova svih dionika u procesu priprema za donošenje Nacionalnog šumarskog programa uz analizu potreba prilagodbi Europskom šumarskom programu i Akcijskom planu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje šumskih zajednica pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje utjecaja Phytophthora na sušenje topola u nasadima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje vitaliteta sadnica različitih starosti primjenom više tipova kontejnera, vrsta supstrata i mineralnih gnojiva
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Izbor vrsta i metoda pri pošumljavanju mediteranskog krškog područja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Izgradnja kapaciteta u šumarskoj politici i upravljanju u zemljama Zapadnog Balkana (CAPABAL)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Izostanak uroda žira hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Izrada plana unaprjeđenja informacijskog sustava ‘HŠ Fond’ modulom za evidenciju i praćenje šumske zalihe ugljika ‘HŠ Fond-UGLJIK’
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Jadranska modelna šuma (AMF)
Međunarodni projekt, IPA Adriatic Program prekogranične suradnje, Završen

Kukci i gljive – bioindikatori zdravstvenog stanja poplavnih šuma Hrvatske
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Masovna i individualna selekcija, izbor i bonitiranje sjemenskih objekata
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

MEDFOREX – eksternalije ili vanjski učinci mediteranskih šuma
Međunarodni projekt, MEDFOREX, Završen

Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama Mediterana uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (požari, vjetar), mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za 2014. (HŠ d.o.o.), Završen

Modeliranje podataka dobivenih na osnovu istraživanja utjecaja klimatskih promjena (ClimMani)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Mogućnost primjene biotehničkih i bioloških metoda u suzbijanju štetnih kukaca u šumarstvu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Mogućnosti primjene standardnih prirasnih nizova za regularne šume na području Uprave šuma Podružnice Koprivnica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava – ICP Forests HR
Međunarodni projekt, Međunarodni program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume, Aktualan

Mreža europskih nedrvnih šumskih proizvoda
Međunarodni projekt, COST, Završen

Načini uključivanja u tržište ugljikom kao dodatni izvor prihoda
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Napredne metodologije procjene ekoloških funkcija šumskih ekosustava (AFORENSA)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Očuvanje genetskih izvora šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Završen

Očuvanje stabilnosti i produktivne sposobnosti šumskih kultura
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Određivanje kritičnih brojeva populacija ranih defolijatora u kontinentalnim hrastovim šumama
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Operational sustainable forestry with satellite-based remote sensing (MySustainableForest)
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti četinjača
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Oplemenjivanje i očuvanje genofonda šumskog drveća od gospodarskog značaja putem sjemenskih objekata
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Oplemenjivanje običnog oraha, priznavanje klonova i proizvodnja sadnica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Aktualan

Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)
Međunarodni projekt, INTERREG DANUBE, Aktualan

Ovisnost prirasta o mikrostanišnim i meteorološkim prilikama u šumi hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Patogeni šumskog drveća iz roda Phytophthora
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Pedološko istraživanje šumskih staništa
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Pokusni nasad pitomog kestena – Gornja Bačuga
Domaći projekt, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Završen

Poseban nadzor borove nematode (Bursaphelenchus xylophilus Steiner and Buehrer, Nickle et al.)
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Završen

Poseban nadzor šumskog reprodukcijskog materijala u rasadnicima
Domaći projekt, , Aktualan

Potrajnost pohrane ugljika u gospodarskoj šumi hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Praćenje i unaprjeđenje eko-hidroloških odnosa u nizinskim šumama zapadne Hrvatske
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Praćenje stanja i strukture reprezentativnih šumskih ekosustava i mjere zaštite u cilju očuvanja biološke raznolikosti NP Krka
Domaći projekt, Nacionalni parkovi, Aktualan

Praćenje stanja reprezentativnih šumskih zajednica i mjere zaštite u cilju očuvanja biološke raznolikosti NP Krka
Domaći projekt, Nacionalni parkovi, Aktualan

Primjena biorazgradivih polipropilenskih štitnika i Ecopot sadnica obloženog korijena za obnovu šuma hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Primjena digitalne fotogrametrije u praktičnom uređivanju šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Primjena suvremenih metoda izmjere šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Prirodna obnova kao temeljni čimbenik potrajnosti šumskih ekosustava
Međunarodni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima (DepOMedFor)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Procjena i predviđanje produktivnosti šumskog ekosustava objedinjavanjem terenskih izmjera, daljinskih istraživanja i modeliranja (EFFEctivity)
Domaći projekt, HRZZ Uspostavni istraživački projekti, Aktualan

Promjene u vlasništvu nad šumama i šumskim zemljištem u Europi: Značaj za gospodarenje i politiku (FACESMAP)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Rast i razvoj šuma u različitim ekološkim i gospodarskim uvjetima
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Razvoj metoda prognoziranja gradacija štetnih kukaca
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

ROSEWOOD European network of Regions On Sustainable WOOD mobilisation
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Selekcija običnog oraha (Juglans regia L.) u submediteranu i eumediteranu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Sposobnost prilagodbe sredozemnih šuma Hrvatske na okolišne pritiske
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Aktualan

Stanje i mogućnosti rekonstrukcije prirodnog vodnog režima u uvjetima klimatskih promjena na području šumskog kompleksa Spačve
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Stanje kultura četinjača s posebnim osvrtom na zahvate supstitucije
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama (CIA2SFM)
Međunarodni projekt, ERASMUS+, Završen

Struktura, uzgojni postupci i mogućnost primjene oplodnih sječa u priobalnim panjačama hrasta crnike i medunca
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Šumska staniša u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Šumska staništa u uvjetima klimatskih promjena i štetnih utjecaja atmosferskih taloženja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Šumski proizvodi i tehničko-tehnologijski modeli njihove procjene i pridobivanja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Šumski proizvodi i tehnologije pridobivanja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Sveobuhvatna zaštita šuma pitomog kestena
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Uloga potkornjaka u sadašnjem problemu sušenja jele u prebornim sastojinama
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Unapređenje dorade sjemena i rasadničke proizvodnje glavnih vrsta
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava (CULTUR-ES)
Domaći projekt, HRZZ Uspostavni istraživački projekti, Aktualan

Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma (3D-FORINVENT)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Usklađivanje analiza šumarskih politika u Europi (ORCHESTRA)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Utjecaj globalnih promjena na ponašanje požara u šumskim ekosustavima Mediterana-Mediterranean Wildland Fire Laboratory (MedWildFireLab)
Međunarodni projekt, FORESTERRA Networking actions, Aktualan

Utjecaj intenziteta uzgojnih radova na sušenje šuma hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Utjecaj intenziteta uzgojnih radova na sušenje šuma hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh pošumljavanja na području krša
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Utjecaj različitih vrsta mineralnih gnojiva, supstrata i tipova kontejnera na kvalitetu sadnica šumskih vrsta drveća
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utvrđivanje normalnog broja stabala hrasta lužnjaka u različitim ekološkim uvjetima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

UZGOJNI POSTUPCI, OBNOVA I KONVERZIJE PANJAČA I DRUGIH DEGRADIRANIH SASTOJINA U VIŠI UZGOJNI OBLIK
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Aktualan

Varijabilnost plodonošenja i kvalitete sjemena u šumskim sjemenskim objektima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Zaštita hrastovog ponika od pepelnice
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Zaštita šuma pitomog kestena
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Zelena infrastruktura: povezivanje okolišnih s društvenim aspektima u proučavanju i upravljanju urbanim šumama (GreenInUrbs)
Međunarodni projekt, COST, Aktualan

Značaj i uloga OKFŠ-a u kontekstu EU
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Značaj, vrednovanje i potrajno korištenje socijalnih usluga šuma
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen