Upoznajte dr. sc. Ivana Lukića, našeg novog doktora šumarske znanosti

Ponosni smo što smo porasli za još jednog doktora znanosti. Naš kolega dr.sc. Ivan Lukić doktorirao je na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 09. studenog 2018. U fokusu doktorskog rada je gubar (Lymantria dispar L.) kukac koji uzrokuje golobrst te je zbog toga jedan od značajnijih šumskih štetnika u Hrvatskoj. Ovim radom je po prvi puta u Hrvatskoj, laboratorijskim pokusima utvrđena količina lišća koju konzumira jedna ličinka gubara. Podatak je značajan jer nam pomaže preciznije odrediti kritični broj jajnih legala gubara, što u konačnici određuje površinu šumskih sastojina predviđenih za aviotretiranje. Do sada se za određivanje kritičnog broja jajnih legala gubara koristio podatak o količini lišća koji nije bio znanstveno utemeljen, odnosno nije prikazana korištena metodologija i vrsta drveća. Pokusima je utvrđena količina lišća za hrast lužnjak i običnu bukvu. Umjesto dosadašnjih 12 g, novi podaci pokazuju da ličinka može pojesti prosječno oko 3 g lišća (u suhom stanju). To u konačnici utječe na povećanje kritičnog broja jajnih legala gubara i dovodi do ušteda vezanih za tretiranje šumskih sastojina protiv ovog štetnika.