+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

IN MEMORIAM DR.SC. JOSO GRAČAN (10. studeni 1937. – 18. rujna 2017.)

26/09/2017

Istaknuti znastvenik, višegodišnji direktor/ravnatelj Hrvatskog šumarskog instituta, dr.sc. Joso Gračan, preminuo je u Zagrebu 18. rujna 2017.

Joso Gračan rođen je 10. studenog 1937. u Slunju gdje je završio Osnovnu školu i malu maturu. Srednju šumarsku školu završio je 1955. u Karlovcu. Kao šumarski tehničar radi u šumarijama Slavonska Požega, Pleternica, Velika i Lipik. Diplomirao je 1962. godine na šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i magistrirao 1973. iz oplemenjivanja šumskog drveća na Šumarskom fakultetu u Zagrebu., a od 1962. do 15.ožujka 1966. radi u Šumariji Bučje, Šumskom gospodarstvu Daruvar i Šumariji Pakrac.

Od 16. ožujka 1966. radi u Jugoslavenskom institutu za četinjače, Jastrebarsko, kao asistent i suradnik za oplemenjivanje šumskog drveća. Tijekom 1971. zahvaljujući stipendiji Republičkog fonda za naučni rad i putnoj stipendiji programa Fulbright jednu godinu usavršava se u području populacijske i kvantitativne genetike na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Rabeighu (North Carolina State University, SAD). Tamo završava dva semestra doktorskog studija. Nakon povratka iz SAD-a (1. veljače 1972.) imenovan je za vršitelja dužnosti direktora Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom. Tu dužnost obavlja do 31. prosinca 1973. godine. Od 1974. pa sve do 2004. godine obnaša dužnost direktora/ravnatelja Instituta.

Doktorirao je 1984. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom Varijabilnost provenijencija obične smreke (Picea abies (L.) Karst) u dijelu prirodnog rasprostranjenja.

Bio je aktivan član više znanstvenih i stručnih društava: redoviti član i potpredsjednik Akademije šumarskih znanosti od 30. svibnja 1998., član Hrvatskoga šumarskog društva, Hrvatskoga ekološkog društva, Društva za fiziologiju biljaka Hrvatske, Hrvatskoga genetičkog društva i dr. Bio je dugogodišnji član Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija Hrvatske, Općeg udruženja šumarstva i drvne industrije i Poslovne zajednice (1972. – 1987.). Obavljao je dužnost prvog predsjednika Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske (1987. – 1990.), član je Komisije za znanstvenoistraživački rad „Hrvatskih šuma”. Član je Upravnog odbora „Hrvatskih šuma” od 1998. do 2002., član Međunarodne udruge šumarskih znanstvenoistraživačkih organizacija (IUFRO), dopredsjednik Hrvatskoga ekološkog društva, član Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, glavni urednik i član Uređivačkoga kolegija časopisa Radovi Šumarskog instituta. Od velikog broja savjetovanja i simpozija u čijoj je organizaciji sudjelovao treba istaknuti sudjelovanje u radu Sekcije za oplemenjivanje šumskog drveća Zajednice instituta i fakulteta bivše Jugoslavije te Hrvatskoga genetičkog društva.

Velik je njegov doprinos unapređenju međunarodne suradnje sa znanstvenim institucijama (instituti i fakulteti) i nevladinim udrugama. Od 1994. predstavnik je Šumarskog instituta u Europskom šumarskom institutu (EFI), Joensuu, Finska; nacionalni koordinator za Hrvatsku za očuvanje europskih šumskih genetskih resursa (EUFORGEN) u okviru Međunarodne udruge za biljne genetske resurse (IPGRI), Rim; nacionalni koordinator u okviru međunarodnog projekta Procjena i motrenje štetnog djelovanja onečišćenja zraka, tla i vode na šume, koji financira EU; glavni istraživač projekta Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo, za Ministarstvo znanosti i tehnologije; glavni istraživač STIRP projekta Dinamički geoinformacijski prikaz šumskih ekosustava Hrvatske, za Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa (2004. – 2007.).

Objavio je preko 125 znanstvenih i stručnih radova od čega 84 znanstvena rada. Tijekom radnog vijeka dr. sc. Joso Gračan dobio je više nagrada i odlikovanja od kojih  spominjemo: Orden rada sa srebrnim zracima (1974.), Nagradu grada Jastrebarsko (1981.), Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima (1988.), Godišnju državnu nagradu za znanost (1998), Plaketu Hrvatskog ekološkog društva u povodu 35. obljetnice osnutka (15. 11. 2004.), priznanje Hrvatskoga šumarskog društva povodom 160. obljetnice osnutka i 130. obljetnice neprekidnog izlaženja Šumarskog lista (20. 6. 2006.).

Svojim radom na dužnosti direktora na Hrvatskom šumarskom institutu dao je značajan doprinos razvoju šumarske znanosti i znanstveno-istraživačkog rada hrvatskog šumarstva. Poseban doprinos dao je unapređenju suradnje između šumarske operative i znanstvenoistraživačkih ustanova kao i primjeni rezultata istraživanja u praksi. Njegovim radom proširena je i unapređena stručna i znanstvena suradnja sa domaćim i inozemnim organizacijama.

Zaslužan je za suvremeno opremanje labaratorija u Šumarskom institutu od nabave labaratorijske opreme, osnivanja labaratorija za molekularna istraživanja do trušnice za sjeme kao i za usavršavanje i osposobljavanje stručnih i znastvenih djelatnika Instituta. Kao vrsni znanstvenik i istraživač, Joso Gračan nastojao je svoje stečeno znanje i iskustvo prenesti na mlade suradnike, on je sa svojim nesebičnim radom odgojio velik broj radnika, stručnih suradnika, magistara i doktora znanosti.

Zahvaljujemo mu se za sve što je učinio za dobrobit hrvatske šumarske znanosti i struke, zahvaljujemo se na višegodišnjoj suradnji, kolegijalnosti i svakako velikom prijateljstvu. Uspomenu na njegov nesebičan rad sa zahvalnošću ćemo čuvati za vremena i generacije koje nisu imale sreću upoznati ga. Trajna je vrijednost bogato djelo koje je iza sebe ostavio, a plemeniti lik dragoga Jose ostat će u trajnoj uspomeni svima koji su ga poznavali.

Zaposlenici Hrvatskog šumarskog instituta

NAJNOVIJE

Skip to content