ISTRAŽIVAČKI CENTRI

Općenito o istraživačkim centrima

Istraživački centri su osnovani 2008. godine na temelju Sporazuma o suradnji i zajedničkom nastupu sklopljenog od strane resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Hrvatskih šuma d.o.o. te jedinica regionalne i lokalne samouprave potpisanog 29. listopada 2007. godine. Istraživački centri su osnovani s namjerom da se istraživačka aktivnost u području šumarstva poveže sa potrebama lokalne zajednice i kolega iz šumarske struke radi osiguranja potrajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima s ciljem primjene i unapređenja dosadašnjih postignuća šumarske struke kroz znanstvena istraživanja. Istraživački centri su smješteni u Pazinu – Centar za općekorisne funkcije šuma “Josip Ressel”, Varaždinu – Centar za urbane i privatne šume, i Vinkovcima – Centar za nizinske šume, te se bave istraživanjima vezanim za lokalne specifičnosti šumarstva u područjima djelovanja.