+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

DJELATNOSTI

Znanstvena djelatnost Hrvatskog šumarskog instituta obuhvaća:

 • obavljanje znanstvenih, razvojnih i visokostručnih istraživanja iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti; znanstvenog polja šumarstva, grana istraživanja hortikulture, iskorištavanja šuma, urbanoga šumarstva i zaštite prirode, uređivanja i zaštite šuma, uzgajanja šuma i lovstva, odnosno iz sljedećih šumarskih specijalnosti: tloznanstvo, ekologija, oplemenjivanje drveća, sjemenarstvo i rasadničarstvo, genetika, prirodna obnova šuma, kulture i plantaže, ishrana bilja, fitocenologija, požari, entomologija i fitopatologija, integralna zaštita, tipologija, rast i prirast, daljinska istraživanja, GIS, znanstvena organizacija i ekonomska politika šumarstva, proizvodnja šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala,
 • objavljivanje rezultata znanstvenih, razvojnih i visokostručnih istraživanja Instituta uz mogućnost objavljivanja izvornih znanstvenih radova drugih ustanova i osoba, te prijevoda izvornih stranih znanstvenih i drugih radova od interesa za šumarstvo,
 • organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih predavanja, seminara, instruktaža, tečajeva i radionica za osposobljavanje i usavršavanje kadrova u šumarstvu,
 • pružanje savjetničkih usluga, izrada elaborata i ekspertiza za potrebe Osnivača i drugih naručitelja,
 • suradnja s domaćim i stranim znanstvenim i stručnim ustanovama, organizacijama i strukovnim udrugama radi razmjene iskustava i unapređenja znanstvenih metoda rada.

Razvojna i visokostručna istraživanja i visokostručni poslovi kojima se bavi Hrvatski šumarski institut obuhvaćaju:

 • istraživanja u proizvodnji šumskog sjemena, biljnog reprodukcijskog materijala, te proizvodnja, trgovina na malo i veliko i vanjska trgovina šumskog sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala,
 • trgovina na malo i veliko, te vanjska trgovina sredstava za zaštitu bilja, umjetnog gnojiva, opreme za rad u šumarstvu, malča i komposta,
 • izrada ekspertiza, projekata, elaborata, šumskogospodarskih osnova, programa gospodarenja, programa gospodarenja šumama sa posebnom namjenom, lovnogospodarskih osnova, uređajnih elaborata, te davanja stručnih savjeta iz svoje djelatnosti,
 • stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena i šumskih sadnica, ispitivanje kakvoće šumskog sjemena, te izdavanje o tome propisanih dokumenata u unutarnjem i vanjskom prometu,
 • ispitivanje i testiranje pesticida,
 • pružanje usluga laboratorija,
 • projektiranje uređenja okoliša i zelenih površina,
 • uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina,
 • obavljanje stručnih poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring),
 • obavljanje stručnih poslova izrade studije utjecaja na okoliš,
 • dijagnozno-prognozna služba zaštite šuma,
 • zastupanje stranih tvrtki koje obavljaju djelatnost u šumarstvu,
 • stručne analize i vještačenja iz područja registrirane znanstvene i visoko stručne djelatnosti Instituta.

Ovlaštenja Hrvatskog šumarskog instituta obuhvaćaju:

 • Poslove u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring),
 • Poslove izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša,
 • Ovlašteni laboratorij za pedološke analize u ekološkoj proizvodnji,
 • Akreditacija laboratorija  za sustav HRN EN ISO 17025,
 • Javne ovlasti po:
  • Zakonu o biljnom zdravstvu
  • Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu
  • Zakonu o šumama
Skip to content