PROJEKTI

IME PROJEKTA:

TIP PROJEKTA:

PROGRAM PROJEKTA:

STATUS PROJEKTA:

 

Close to nature održivo upravljanje šuma u okviru klimatskih promjena
, Life, Aktualan

Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Bilanciranje ugljika i novi alati u gospodarenju prirodnim resursima sukladni Kyotskom protokolu
Međunarodni projekt, CARBON, Završen

Budućnost na šumi temeljene bioekonomije u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi (FORSCEE)
, , Aktualan

Defolijatori kao invazivni šumski štetnici u uvjetima klimatskih promjena (DIFPEST)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Završen

Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena (HRZZ IP-2018-01-8189, CropForClim)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Ekološki prihvatljivi pesticidi sukladno načelima i kriterijima FSC
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Ekološko klimatske promjene i problem obnove šuma hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za 2014. (HŠ d.o.o.), Završen

Ekonomske posljedice sušenja jele uzrokovanog klimatskim promjenama
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Ekonomski aspekti sušenja jele
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Europska mreža regija za potrajnu mobilizaciju drva (ROSEWOOD)
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Europski informacijski sustav za invazivne vrste
Međunarodni projekt, COST, Završen

Europsko-kineska suradnja u istraživanju, dijeljenju informacija i upravljanju koje se odnosi na urbana na stablima utemeljena rješenja za održivu budućnost urbanih sredina (Clearing House)
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Genetska varijabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.)
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Globalna mreža rasadnika kao sistem ranog obavještavanja protiv stranih vrsta štetnih kukaca (Global Warning)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Gospodarenje kulturama četinjača
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Gospodarenje šumskim kulturama na krškim poljima u Lici
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Holistički model integralne zaštite od šumskih požara (HOLISTIC)
Međunarodni projekt, IPA Adriatic Program prekogranične suradnje, Završen

IMACFORD – Poboljšanje i unapređenje koordinacije šumarskih istraživanja i razvoja u Europi
Međunarodni projekt, IMACFORD, Završen

Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin – INCREdible
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Inovativni program za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u području bioekonomije zasnovane na šumama (VET4BioECONOMY)
Međunarodni projekt, ERASMUS+, Aktualan

Inovativno gospodarenje i multifunkcionalno korištenje tradicionalnih panjača – odgovor na buduće ekološke, ekonomske i socijalne izazove u europskom šumarskom sektoru (EuroCoppice)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Integrirano istraživanje Forest Resilience i Management na Mediteranu (INFORMED)
Međunarodni projekt, FORESTERRA Collaborative projects, Završen

Interaktivni pregled šuma grada Zagreba
Domaći projekt, Interaktivni pregled šuma grada Zagreba, Aktualan

Istraživanja odziva stabala na ekstremne pojave: sinteza, STReESS
Međunarodni projekt, COST, Završen

Istraživanje društvenih aspekata urbanog šumarstva u Hrvatskoj i Sloveniji
Međunarodni projekt, Hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje na području znanosti i tehnologije, Aktualan

Istraživanje primjenjivosti postojećih prirasno-prihodnih tablica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje primjenjivosti postojećih prirasno-prihodnih tablica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje režima vode u tlu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje stanja oštećenosti šuma u okviru ICP – Forests
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje stanja oštećenosti šuma u okviru ICP – Forests
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje stavova svih dionika u procesu priprema za donošenje Nacionalnog šumarskog programa uz analizu potreba prilagodbi Europskom šumarskom programu i Akcijskom planu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje šumskih zajednica pitomog kestena (Castanea sativa Mill.)
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje utjecaja Phytophthora na sušenje topola u nasadima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Istraživanje vitaliteta sadnica različitih starosti primjenom više tipova kontejnera, vrsta supstrata i mineralnih gnojiva
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Izbor vrsta i metoda pri pošumljavanju mediteranskog krškog područja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Izgradnja kapaciteta u šumarskoj politici i upravljanju u zemljama Zapadnog Balkana (CAPABAL)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Izostanak uroda žira hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Izrada plana unaprjeđenja informacijskog sustava ‘HŠ Fond’ modulom za evidenciju i praćenje šumske zalihe ugljika ‘HŠ Fond-UGLJIK’
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Jadranska modelna šuma (AMF)
Međunarodni projekt, IPA Adriatic Program prekogranične suradnje, Završen

Kukci i gljive – bioindikatori zdravstvenog stanja poplavnih šuma Hrvatske
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Masovna i individualna selekcija, izbor i bonitiranje sjemenskih objekata
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

MEDFOREX – eksternalije ili vanjski učinci mediteranskih šuma
Međunarodni projekt, MEDFOREX, Završen

Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama Mediterana uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (požari, vjetar), mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za 2014. (HŠ d.o.o.), Završen

Modeliranje podataka dobivenih na osnovu istraživanja utjecaja klimatskih promjena (ClimMani)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Modeliranje šumskih zaliha i tokova ugljika te rizika prema budućim klimatskim scenarijima (MODFLUX)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Mogućnost primjene biotehničkih i bioloških metoda u suzbijanju štetnih kukaca u šumarstvu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Mogućnosti primjene standardnih prirasnih nizova za regularne šume na području Uprave šuma Podružnice Koprivnica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava – ICP Forests HR
Međunarodni projekt, Međunarodni program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume, Aktualan

Mreža europskih nedrvnih šumskih proizvoda
Međunarodni projekt, COST, Završen

Načini uključivanja u tržište ugljikom kao dodatni izvor prihoda
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Napredne metodologije procjene ekoloških funkcija šumskih ekosustava (AFORENSA)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Završen

Očuvanje genetskih izvora šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena (HRZZ IP-2013-11-8131, ConForClim)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Završen

Očuvanje stabilnosti i produktivne sposobnosti šumskih kultura
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Određivanje kritičnih brojeva populacija ranih defolijatora u kontinentalnim hrastovim šumama
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Operational sustainable forestry with satellite-based remote sensing (MySustainableForest)
Međunarodni projekt, Obzor2020, Aktualan

Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti četinjača
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Oplemenjivanje i očuvanje genofonda šumskog drveća od gospodarskog značaja putem sjemenskih objekata
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Oplemenjivanje običnog oraha, priznavanje klonova i proizvodnja sadnica
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Završen

Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)
Međunarodni projekt, INTERREG DANUBE, Aktualan

Ovisnost prirasta o mikrostanišnim i meteorološkim prilikama u šumi hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Patogeni šumskog drveća iz roda Phytophthora
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Pedološko istraživanje šumskih staništa
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Pokusni nasad pitomog kestena – Gornja Bačuga
Domaći projekt, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Završen

Poseban nadzor borove nematode (Bursaphelenchus xylophilus Steiner and Buehrer, Nickle et al.)
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Završen

Poseban nadzor šumskog reprodukcijskog materijala u rasadnicima
Domaći projekt, , Aktualan

Potrajnost pohrane ugljika u gospodarskoj šumi hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Praćenje i unaprjeđenje eko-hidroloških odnosa u nizinskim šumama zapadne Hrvatske
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Praćenje stanja i strukture reprezentativnih šumskih ekosustava i mjere zaštite u cilju očuvanja biološke raznolikosti NP Krka
Domaći projekt, Nacionalni parkovi, Aktualan

Praćenje stanja reprezentativnih šumskih zajednica i mjere zaštite u cilju očuvanja biološke raznolikosti NP Krka
Domaći projekt, Nacionalni parkovi, Aktualan

Primjena biorazgradivih polipropilenskih štitnika i Ecopot sadnica obloženog korijena za obnovu šuma hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Primjena digitalne fotogrametrije u praktičnom uređivanju šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Primjena suvremenih metoda izmjere šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Prirodna obnova kao temeljni čimbenik potrajnosti šumskih ekosustava
Međunarodni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima (DepOMedFor)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Procjena i predviđanje produktivnosti šumskog ekosustava objedinjavanjem terenskih izmjera, daljinskih istraživanja i modeliranja (EFFEctivity)
Domaći projekt, HRZZ Uspostavni istraživački projekti, Završen

Promjene u vlasništvu nad šumama i šumskim zemljištem u Europi: Značaj za gospodarenje i politiku (FACESMAP)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Rast i razvoj šuma u različitim ekološkim i gospodarskim uvjetima
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Razvoj metoda prognoziranja gradacija štetnih kukaca
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Selekcija običnog oraha (Juglans regia L.) u submediteranu i eumediteranu
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Sposobnost prilagodbe sredozemnih šuma Hrvatske na okolišne pritiske
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Završen

Stanje i mogućnosti rekonstrukcije prirodnog vodnog režima u uvjetima klimatskih promjena na području šumskog kompleksa Spačve
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Stanje kultura četinjača s posebnim osvrtom na zahvate supstitucije
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama (CIA2SFM)
Međunarodni projekt, ERASMUS+, Završen

Struktura, uzgojni postupci i mogućnost primjene oplodnih sječa u priobalnim panjačama hrasta crnike i medunca
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Šumska staniša u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen

Šumska staništa u uvjetima klimatskih promjena i štetnih utjecaja atmosferskih taloženja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Šumski proizvodi i tehničko-tehnologijski modeli njihove procjene i pridobivanja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Šumski proizvodi i tehnologije pridobivanja
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Sveobuhvatna zaštita šuma pitomog kestena
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Uloga potkornjaka u sadašnjem problemu sušenja jele u prebornim sastojinama
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Unapređenje dorade sjemena i rasadničke proizvodnje glavnih vrsta
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava (CULTUR-ES)
Domaći projekt, HRZZ Uspostavni istraživački projekti, Aktualan

Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma (3D-FORINVENT)
Domaći projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Usklađivanje analiza šumarskih politika u Europi (ORCHESTRA)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Utjecaj globalnih promjena na ponašanje požara u šumskim ekosustavima Mediterana-Mediterranean Wildland Fire Laboratory (MedWildFireLab)
Međunarodni projekt, FORESTERRA Networking actions, Završen

Utjecaj intenziteta uzgojnih radova na sušenje šuma hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Utjecaj intenziteta uzgojnih radova na sušenje šuma hrasta lužnjaka
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh pošumljavanja na području krša
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Utjecaj različitih vrsta mineralnih gnojiva, supstrata i tipova kontejnera na kvalitetu sadnica šumskih vrsta drveća
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utvrđivanje normalnog broja stabala hrasta lužnjaka u različitim ekološkim uvjetima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

UZGOJNI POSTUPCI, OBNOVA I KONVERZIJE PANJAČA I DRUGIH DEGRADIRANIH SASTOJINA U VIŠI UZGOJNI OBLIK
Domaći projekt, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016), Aktualan

Varijabilnost plodonošenja i kvalitete sjemena u šumskim sjemenskim objektima
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima (VitaClim)
Međunarodni projekt, HRZZ Istraživački projekti, Aktualan

Zaštita hrastovog ponika od pepelnice
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Zaštita šuma pitomog kestena
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.), Završen

Zelena infrastruktura: povezivanje okolišnih s društvenim aspektima u proučavanju i upravljanju urbanim šumama (GreenInUrbs)
Međunarodni projekt, COST, Završen

Značaj i uloga OKFŠ-a u kontekstu EU
Domaći projekt, Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.), Završen

Značaj, vrednovanje i potrajno korištenje socijalnih usluga šuma
Domaći projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.), Završen