+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Očuvanje genetske raznolikosti šumskih vrsta osnova je za kontinuirano i pravilno gospodarenje i očuvanje prirodnog sastava šumskih sastojina, što je jedan od ciljeva ovog Zavoda. Genetska raznolikost važan je preduvjet za prilagodbu vrsta šumskog drveća promjenjivim uvjetima okoline. Kako bi mjere za očuvanje određene vrste bile uspješne, potrebno je poznavati njihovu genetsku raznolikost i građu, odnosno njihov genofond.

U sklopu Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo nalaze se sjemenska štedionica i sjemenska banka koje će sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu služiti za osiguravanje rezervi sjemena za potrebe održivog gospodarenja šumama i očuvanje genofonda.

Istraživanje genetske raznolikosti šumskih vrsta drveća preduvjet je očuvanja stabilnosti ekosustava. Kod šumskog drveća, očuvanje gena predstavlja održavanje evolucijski stvorenog adaptacijskog potencijala pojedine vrste, a time ujedno i očuvanje šuma, te cjelokupnog ekosustava.

Sjeme je temeljni čimbenik opstanka različitih ekosustava. U šumarstvu mu se mora posvetiti osobita pozornost radi specifičnosti koje su vezane uz šumsko drveće, a to su: dugački ciklus rasta i razvoja, velike površine, male mogućnosti primjene agrotehničkih mjera itd. Uporaba sjemena visoke kvalitete (i genetičke i fiziološke) omogućava korisnicima uspješnu i učinkovitu proizvodnju. Kvalitetno sjeme nikada nije skupo, ono se uvijek isplati. Poznavanje kvalitete sjemena služi kao smjernica tijekom  proizvodnje, trgovine i skladištenja s ciljem postizanja uspješne i učinkovite proizvodnje. Za ispitivanje kvalitete sjemena koriste se validirane, međunarodno priznate metode koje propisuje International Seed Testing Association (ISTA).

DJELATNOST

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo bavi se sljedećim aktivnostima:

 • osnivanjem i praćenjem testova provenijencija,
 • selekcijom plus stabala crnogorice i bjelogorice,
 • hibridizacijom (križanjem),
 • uspostavljanjem klonskih i generativnih sjemenskih plantaža,
 • uspostavljanjem testova potomstva,
 • vegetativnim razmnožavanjem,
 • mjerenjem molekularne diferencijacije,
 • programima suradnje na temu procjene i monitoringa posljedica zagađenja zraka i u mreži EUFORGEN,
 • selekcijom fenotipski najkvalitetnijih sastojina crnogorice i bjelogorice za proizvodnju šumskog sjemena,
 • istraživanjem novih metoda za određivanje fizičke i fiziološke kvalitete sjemena,
 • istraživanjem utjecaja zagađenosti zraka i okoliša na kakvoću sjemena,
 • praćenjem plodonošenja gospodarski značajnih vrsta crnogorice i bjelogorice,
 • nadzorom nad proizvodnjom šumskog sjemena,
 • nadzorom nad kvalitetom šumskog sjemena,
 • sudjeluje u izradi popratnih zakonskih propisa i standarda vezanih uz problematiku šumskog sjemenarstva.

 

Oplemenjivanje 

 • Testovi provenijencija
  Testovi provenijencija: hrasta lužnjaka, obične bukve i jele omogućit će nam prikupljanje informacija o rastu i razvoju domaćih i stranih provenijencija. Imamo prve rezultate o genetskoj diferencijaciji populacija hrasta lužnjaka, obične bukve i obične jele u Hrvatskoj. Zavod je uključen u međunarodne testove provenijencija (bijelog bora i obične bukve).
 • Klonske sjemenske plantaže
  U osnovanim klonskim sjemenskim plantažama europskog ariša, istočnog bijelog bora, smreke, crnog bora i bijelog bora pratimo plodonošenje, skupljamo sjeme, pratimo zdravstveno stanje, ispitujemo kvalitetu sjemena i štitimo plantaže od biotskih i abiotskih faktora.
 • Test potomstva običnog oraha
  U četiri generativna testa običnog oraha očekujemo povećan urod. Rezultati istraživanja pokazuju da ima četiri do pet kasno listajućih obitelji s velikim plodovima i dobrom kvalitetom drva. Odabrane osobine se prate u klonskim testovima i te klonove preporučamo kao priznate nove sorte oraha u Hrvatskoj.

 

Šumsko sjemenarstvo

 1. selekcija fenotipski najkvalitetnijih sastojina crnogorice i bjelogorice za proizvodnju šumskog sjemena
  Na postulatima genetike i oplemenjivanja šumskog drveća obavlja se pozitivna masovna selekcija fenotipski najkvalitetnijih sastojina ugroženih gospodarskih vrsta radi očuvanja genofonda i proizvodnje šumskog sjemena.
 2. istraživanja novih metoda za određivanje kakvoće sjemena
  Obavljaju se laboratorijska istraživanja brzih metoda (rendgenografska, test provodljivosti i dr.) za određivanje vitaliteta i životne snage krupnoga sjemena listača. Metode su interesantne za ispitivanje žira lužnjaka i kitnjaka u godinama dobrog i vrlo dobrog uroda koje će se koristiti za podsadnju u šumi.
 3. istraživanje utjecaja zagađenosti zraka i okoliša na kakvoću sjemena
  Istraživanja se vrše na sljedećim vrstama sjemena: lužnjak, kitnjak, medunac, crnika, obična jela i obične smreka, dalmatinski crni bor, pinija i piramidalni čempres. Na pokusnim plohama odabiru se stabla različitog stupnja osutosti krošanja (“0”, “1”, “2”, i “3”). Uzorci se odvojeno skupljaju i dalje odvojeno obrađuju u laboratoriju.
 4. praćenje plodonošenja gospodarski značajnih vrsta crnogorice i bjelogorice
  U godinama dobrog uroda sjemena prati se plodonošenje ekonomski značajnihih vrsta drveća kao što su: hrastovi (lužnjak, kitnjak), obična jela, obična bukva i dr.
 5. nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena
  Stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena obuhvaća stručne poslove koji su propisani Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14)
  –  izbor i bonitiranje sastojina za proizvodnju šumskog sjemena,
  –  izrada Programa gospodarenja za šumske sjemenske objekte u kategoriji selekcioniran i kvalificiran,
  –  kontrola provođenja propisanih mjera genetske melioracije,
  –  kontrola sakupljanja sjemena,
  –  kontrola dorade sjemena,
  –  kontrola uporabe sjemena
 6. nadzor nad utvrđivanjem kvalitete šumskog sjemena
  Stručni nadzor nad utvrđivanjem kvalitete šumskog sjemena obuhvaća poslove koji su propisani Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14)
  Laboratorijsko ispitivanje kvalitete sjemena podrazumijeva poznavanje fizičkih i fizioloških svojstava sjemena pomoću ispitivanja sljedećih elemenata kvalitete sjemena:
  –  analitičke čistoće sjemena,
  –  sadržaja vlage u sjemenu,
  –  zdravstvenog stanja sjemena,
  –  mase 1000 sjemenaka,
  –  energije klijavosti i klijavosti sjemena,
  –  vitaliteta sjemena
  Temeljem određenih parametara izračunava se upotrebna vrijednost sjemena i broj sjemenaka u 1 kg.
 7. sudjelovanje u izradi zakonskih propisa i standarda iz područja šumskog sjemenarstva
  Temeljem odredaba više zakonskih akata (Zakona o šumama, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti bilja, Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu) potrebno je izraditi propise vezane za sve faze stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena, kao i za stručni nadzor nad kontrolom kvalitete šumskog sjemena. Propisi su usklađeni s međunarodnim propisima i propisima EU.

 

Očuvanje genofonda zaštićenih stabala

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo već 10 godina kontinuirano provodi projekte očuvanja genofonda zaštićenih stabala na području Republike Hrvatske. Brojna stabla značajna su radi visoke estetske vrijednosti te nose povijesnu simboliku kao svjedoci nekadašnjih vremena, a ujedno su uvrštena i na Popis zaštićenih stabala. Obzirom da klimatske promjene kao i drugi čimbenici negativno utječu na stabla i uzrokuju njihovo propadanje, Hrvatski šumarski institut ima misiju očuvanja istih u njihovom „izvornom“ obliku, kako bi se sačuvala osebujnost i bogatstvo hrvatske kulturne i prirodne baštine.  Uzgojem i proizvodnjom sadnica izvornog genetskog materijala, spriječen je gubitak takvih jedinstvenih i neprocjenjivih gena. Projekti se ugovaraju na godišnjoj razini, a implementacija se provodi kroz više faza koje obuhvaćaju proizvodnju klonova, izdavanje certifikata – svjedodžbe o porijeklu sadnog materijala od strane Hrvatskog šumarskog instituta, održavanje biljaka i osnivanje živog arhiva.

Hrvatski šumarski institut trenutno implementira šest projekata Očuvanja genofonda zaštićenih stabala:

 • Tilia platyphylos Scop. – velelisna lipa ILIRIKA, Petrinja
 • Tilia platyphylos Scop. – velelisna lipa – GUPČEVA LIPA, Donja Stubica
 • Quercus robur L. – hrast lužnjak – HRAST JULIJUS, Sisak
 • Quercus robur L. – hrast lužnjak – HRAST PRAŠNIK, Nova Gradiška
 • Quercus robur L. – hrast lužnjak – DEDEK, park Maksimir, Zagreb
 • Fagus sylvatica L. – obična bukva – JASKANSKA BUKVA, park Erdödy, Jastrebarsko

 

Cilj Projekta je: proizvodnja klonova,  dobivanje certifikata – svjedodžbi o izvornosti porijekla sadnog materijala, odnosno o dobivanju genetski identičnih „novih stabala“ kojim će se omogućiti vječnost ovim zaštićenim stablima. Preuzmi BROŠURU.

PROJEKTI

LABORATORIJ


DODATNI PODACI

VODITELJ

Dr.sc.
Stručna savjetnica u znanstvenom zvanju
Vršiteljica dužnosti predstojnika Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo
Voditeljica Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja (LMGI)

UPOSLENICI

Dr.sc.
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Dr.sc.
Asistent
, dipl.ing.šum.
Stručni suradnik
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
Viši tehničar
Viši tehničar
Viši tehničar
Tehnički suradnik
Skip to content