Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Zavod za ekologiju šuma

Zbog današnjih izmijenjenih ekoloških uvjeta, šume se nalaze pod različitim pritiscima koji utječu na njihovo uspijevanje. Shodno tome, u Zavodu za ekologiju šuma provode se znanstvena istraživanja i stručne aktivnosti u cilju utvrđivanja izvora stresa i mogućnosti prilagodbe šumskih vrsta drveća novim uvjetima. Poseban naglasak se daje na istraživanja u području ishrane šumskog drveća (utjecaj klimatskih parametara i onečišćenja), pedologije (zakiseljavanje tala, teške kovine) i hidropedologije (kvaliteta i razine procjednih i podzemnih voda), depozicije (unos atmosferskih onečišćenja u odnosu na kritične vrijednosti), flornog sastava i bioraznolikosti (indikatori stanišnih promjena), te modeliranja i analize prostornih podataka.

Svi uzorci okoliša analiziraju se u vlastitom laboratoriju za fizikalno-kemijska istraživanja (LFKI). U Zavodu za ekologiju šuma znanstvena istraživanja neodvojiva su od motrenja (monitoringa), jer iskustvo HŠI u području motrenja šumskih ekosustava na europskoj razini kroz sudjelovanje u Međunarodnom programu za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (UNECE – ICP Forests) i moderan laboratorij imaju značajan utjecaj na kvalitetu znanstvenog rada u Zavodu.

DJELATNOST

Glavne djelatnosti Zavoda za ekologiju šuma obuhvaćaju sljedeće poslove:

  • Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava: osutost krošanja i štete od biotičkih i abiotičkih čimbenika, depozicija atmosferskog onečišćenja i monitoring šumskih tala i procjedne vode (lizimetrija), stanje ishrane drveća, utvrđivanje flornog sastava i utjecaj ekoloških čimbenika na bioraznolikost u šumskim ekosustavima
  • Ekofiziologija šumskih vrsta drveća: mineralna ishrana, vitalitet, klimatski utjecaji, gnojidba u rasadničkoj proizvodnji
  • Kemija okoliša: analize tla, biljnog materijala i vode,
  • Pedologija: klasifikacija tala, fizikalna i kemijska svojstva tla, kartiranje šumskih tala, istraživanja tala za potrebe pošumljavanja
  • Eko-hidrologija šumskih ekosustava
  • Bioraznolikost: analiza, indikatori
  • Fitocenološka istraživanja i kartiranja
  • Šumski požari: politika, kartiranje rizika od požara, sanacija opožarenih površina
  • Geostatistika: modeliranje geoprostornih informacija, analiza prostornih podataka
  • Daljinska istraživanja u području ekologije šuma

PROJEKTI


DODATNI PODACI

VODITELJ

Dr.sc.
Znanstveni suradnik
Pomoćnica ravnateljice

UPOSLENICI

Dr.sc.
Znanstveni savjetnik
Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Voditeljica Laboratorija za fizikalno-kemijska ispitivanja (LFKI)
Dr.sc.
Znanstveni suradnik
Pomoćnica ravnateljice
Dr.sc.
Poslijedoktorand
, mag.ing.cheming.
Doktorand
, mag.ing.silv.
Doktorand
, mag.ing.silv.
Doktorand
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
Tehnički suradnik
Viši tehničar
Viši tehničar