+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Zavod za ekologiju šuma

Zbog današnjih izmijenjenih ekoloških uvjeta, šume se nalaze pod različitim pritiscima koji utječu na njihovo uspijevanje. Shodno tome, u Zavodu za ekologiju šuma provode se znanstvena istraživanja i stručne aktivnosti u cilju utvrđivanja izvora stresa i mogućnosti prilagodbe šumskih vrsta drveća novim uvjetima. Poseban naglasak se daje na istraživanja u području ishrane šumskog drveća (utjecaj klimatskih parametara i onečišćenja), pedologije (zakiseljavanje tala, teške kovine) i hidropedologije (kvaliteta i razine procjednih i podzemnih voda), depozicije (unos atmosferskih onečišćenja u odnosu na kritične vrijednosti), flornog sastava i bioraznolikosti (indikatori stanišnih promjena), te modeliranja i analize prostornih podataka.

Svi uzorci okoliša analiziraju se u vlastitom laboratoriju za fizikalno-kemijska istraživanja (LFKI). U Zavodu za ekologiju šuma znanstvena istraživanja neodvojiva su od motrenja (monitoringa), jer iskustvo HŠI u području motrenja šumskih ekosustava na europskoj razini kroz sudjelovanje u Međunarodnom programu za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (UNECE – ICP Forests) i moderan laboratorij imaju značajan utjecaj na kvalitetu znanstvenog rada u Zavodu.

DJELATNOST

Glavne djelatnosti Zavoda za ekologiju šuma obuhvaćaju sljedeće poslove:

  • Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava: osutost krošanja i štete od biotičkih i abiotičkih čimbenika, depozicija atmosferskog onečišćenja i monitoring šumskih tala i procjedne vode (lizimetrija), stanje ishrane drveća, utvrđivanje flornog sastava i utjecaj ekoloških čimbenika na bioraznolikost u šumskim ekosustavima
  • Ekofiziologija šumskih vrsta drveća: mineralna ishrana, vitalitet, klimatski utjecaji, gnojidba u rasadničkoj proizvodnji
  • Kemija okoliša: analize tla, biljnog materijala i vode,
  • Pedologija: klasifikacija tala, fizikalna i kemijska svojstva tla, kartiranje šumskih tala, istraživanja tala za potrebe pošumljavanja
  • Eko-hidrologija šumskih ekosustava
  • Bioraznolikost: analiza, indikatori
  • Fitocenološka istraživanja i kartiranja
  • Šumski požari: politika, kartiranje rizika od požara, sanacija opožarenih površina
  • Geostatistika: modeliranje geoprostornih informacija, analiza prostornih podataka
  • Daljinska istraživanja u području ekologije šuma

PROJEKTI


DODATNI PODACI

VODITELJ

Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Pomoćnica ravnateljice

UPOSLENICI

Dr.sc.
Znanstveni savjetnik
Dr.sc.
Znanstveni savjetnik - prvi izbor
Dr.sc.
Znanstveni savjetnik - prvi izbor
Dr.sc.
Znanstveni savjetnik
Voditeljica Laboratorija za fizikalno-kemijska ispitivanja (LFKI)
Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Pomoćnica ravnateljice
, mag.ing.cheming.
Doktorand
, mag.ing.silv.
Doktorand
, mag.ing.silv.
Doktorand
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
Tehnički suradnik
Viši tehničar
Viši tehničar
Skip to content