+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje bavi se zaštitom šuma od negativnih abiotičkih i biotičkih čimbenika kroz pronalazak i identifikaciju, istraživanja biologije i populacijske dinamike štetnih organizama te preporuku zaštitnih mjera. Poslovi su vezani uz uže specijalnosti kao što su šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, integrirana zaštita šuma i fitofarmacija. Veliki značaj daje se pokusima u entomološkom, fitopatološkom i klima laboratoriju.

Osnovni fokus znanstvenih istraživanja i stručnih ekspertiza su uzročnici bolesti i štetnici drveća kao karike u propadanju šuma, adaptacija i širenje štetnih organizama u uvjetima klimatskih promjena i pojave invazivnih štetnih organizama.

U Zavodu se velika važnost pridaje ekološki prihvatljivijim mjerama suzbijanja štetnika zbog čega istražuju i produbljuju znanja o feromonima, biološkim metodama i preventivnim mjerama zaštite. Veliki značaj također se daje invazivnim vrstama, koji postaju sve veći problem u uvjetima globalnog tržišta i klimatskih promjena koje mogu izravno ugroziti gospodarski važne vrste drveća.

DJELATNOST

Temeljna istraživanja:

  • Istraživanje najznačajnijih biljnih bolesti i štetnika u šumama Hrvatske
  • Istraživanje biologije, populacijske dinamike značajnih defolijatora
  • Monitoring potkornjaka feromonskim klopkama
  • Istraživanje prirodnih neprijatelja štetnika te mogućnosti biološkog suzbijanja
  • Istraživanje invazivnih štetnih organizama
  • Molekularna istraživanja  štetnih organizama

 

Stručna djelatnost:

  • Provođenje Izvještajno prognoznih poslova (IPP)
  • Zdravstveni pregled rasadnika
  • Usluga determinacije uzročnika šteta i savjeta za suzbijanje
  • Provođenje posebnog nadzora karantenskih organizama

 

Provođenje Izvještajno prognoznih poslova (IPP)

Zavod od 1980., nakon donesenog Zakona o zaštiti bilja sustavno i kontinuirano provodi poslove iz područja biljnog zdravstva za šume i šumska zemljišta. Svake godine objavljuju se izvješća o zdravstvenom stanju šuma, bolestima i štetnicima te mjerama suzbijana sa podacima gdje su, s čime i na kolikoj površini provedene mjere. Ovlasti i obaveze propisane su u Zakonu o biljnom zdravstvu (N.N. 75/2005) koji je stupio na snagu 1.1.2006. godine. Svi poslovi nazivaju se Izvještajno prognozni poslovi (IPP). Od 2008. u rad je pušten novi portal: http://www.stetnici.sumins.hr/ koji ima zadatak omogućiti kvalitetan ulaz podatka, bržu i bolju obradu, a samim time i točniju prognozu. S druge strane, krajnjim korisnicima su podaci dostupni svakog trenutka, dnevno obnovljeni i aktualni. Unutar IPP-a također se postavljala prognoza razvoja najznačajnijih štetnih organizama na temelju čega se planira suzbijanje.


Zdravstveni pregled rasadnika

Svi rasadnici koji uzgajaju šumsko i hortikulturno bilje sukladno zakonu moraju se podvrgnuti zdravstvenoj kontroli koja se obavlja dva puta godišnje nakon čega se izdaje svjedodžba zdravstvenog stanja. Samo uz tu svjedodžbu biljke mogu biti puštene u promet. Zavod pregledava rasadnike u kojima se pretežito nalazi šumsko bilje.


Usluga determinacije uzročnika šteta i savjeta za suzbijanje

U okviru svojih zadataka u Zavod se dostavljaju uzorci dijelova stabala napadnutih od različitih štetnika. Uzorci se različitim metodama laboratorijski pripremaju za analizu. Nakon analize determinira se vrsta štetnog organizma te se daju preporuke za suzbijanje. O tome se izrađuje pismeno izvješće.


Provođenje posebnog nadzora karantenskih organizama

Prema Članku 64. Zakona o biljnom zdravstvu HŠI (preko Zavoda) kao pravna osoba s javnim ovlastima provodi poseban nadzor organizma iz popisa A1, A2 i Alert liste europske organizacije za zaštitu bilja- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation). To znači da se za pojedine organizme svake godine izrađuju planovi aktivnosti glede otkrivanja i dojave  o prisutnosti karantenskog organizma, kako bi se na vrijeme poduzele mjere eradikacije. Hrvatski šumarski institut zajedno sa šumarskom inspekcijom uzima uzorke, doprema ih u laboratorij, gdje se provode istraživanja prema protokolima EPPO-a.

PROJEKTI

LABORATORIJ

VODITELJ

Dr.sc.
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Predstojnica Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

UPOSLENICI

Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Dr.sc.
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Dr.sc.
Doktorand – stručni suradnik
, mag.ing.silv.
Asistent
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
Viši tehničar
Skip to content