RADOVI

Radovi je međunarodni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje jedan broj godišnje, a po potrebi se objavljuju izvanredni brojevi. Časopis  objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručne članke iz područja biotehnoloških znanosti – polje šumarstvo.

Članci se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku s recipročnim prijevodom naslova, sažetka, ključnih riječi, naslova poglavlja, tablica i slika, nakon što rad pozitivno ocijene barem dva nezavisna recenzenta.

Naziv: Radovi
ISSN skraćeni naziv: Rad.-Hrv. šum. inst.
ISSN (print): 1848-3879
ISSN (web): 1849-0875
Glavni urednik: Mladen Ivanković
Tehnički urednik: Nikola Lacković
Urednički odbor: Tomislav Dubravac, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, Milan Pernek, Ivan Pilaš, Ivan Seletković, Ivan Balenović, Dijana Vuletić, Dalibor Ballian, Krešimir Krapinec, Dušan Jurc
Izdavač: Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Prva godina izlaženja: 1966.g.
Učestalost izlaženja: jedan broj godišnje
Vrsta medija: tiskano i elektronsko
Recenzijska politika: slijepa recenzija sa dva neovisna recenzenta
Indeksiran u bazama podataka: CAB Abstracts, Hrčak

Kontakt: Tel: +385 (0)1 62 73 000; Fax: +385 (0)1 62 73 035; E-mail: radovi@sumins.hr
Url časopisa: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/works/about

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Utjecaj veličine kontejnera na kvantitativne morfološke pokazatelje kod jednogodišnjih sadnica alepskog bora (Pinus halepensis Mill.). Goran Jelić, Vlado Topić, Lukrecija Butorac, Anamarija Jazbec

Ukrasna flora vrtova i parkova grada Slatine (Hrvatska). Robertino Repić, Jozo Franjić, Željko Škvorc

Ukrasna flora seoskih vrtova Brodsko-posavske županije. Ivan Brzić, Željko Škvorc, Jozo Franjić, Daniel Krstonošić

Sušenje alepskog bora i gradacija potkornjaka Orthotomicus erosus u park šumi Marjan. Milan Pernek, Nikola Zorić, Marta Matek, Ivan Lukić, Sanja Novak Agbaba, Boris Liović, Ivana Mihaljević, Nikola Lacković

NASLOVNA STRANICA

Volumen 47 (2019)

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Sukcesija vegetacije nakon sječe kultura četinjača na Kalniku (Hrvatska). Gabrijel Horvat, Jozo Franjić, Željko Škvorc

Kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz Spačvanskog bazena i posljedice njegovog neodgovarajućeg skladištenja. Marija Gradečki – Poštenjak, Sanja Novak Agbaba, Nevenka Ćelepirović, Darko Posarić

Vegetacija makije, gariga i dračika otoka Zlarina (Dalmacija, Hrvatska). Marija Pandža, Željko Škvorc

Utjecaj staništa na anatomsku građu lista hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnim nasadima Koška i Vrbanja. Željko Škvorc, Martina Prugovečki, Zvonimir Užarević, Saša Bogdan, Mladen Ivanković, Krunoslav Sever, Ida Katičić Bogdan, Daniel Krstonošić , Ivana Kovač, Jozo Franjić

Usporedba tjelesnog i trofejnog razvoja svinje divlje (Sus Scrofa L.) u lovištima IV/9 „Pokupski bazen“ i IV/22 „Petrova Gora“. Albert Ofner, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Dean Konjević

NASLOVNA STRANICA

Volumen 46 (2018)

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Modeliranje razvoja sastojinske temeljnice standardnim krivuljama rasta? (Modeling of the stand basal area with standard growth equations?). Vladimir Novotny, Stjepan Dekanić, Anamarija Durbešić

Utjecaj različitih razina onečišćenja tla kadmijem na sadnice jablana (Populus nigra var. Italica) [Effect of different levels of soil pollution by cadmium on poplar seedlings (Populus nigra var. Italica)]. Tamara Jakovljević, Ivana Radojčić Redovniković, Ivica Čehulić, Ivana Bukovac, Ana Potočki

Usporedba trofeja europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.) iz sredozemnog i kontinentalnog dijela Hrvatske (Comparison of european mouflon (Ovis gmelini musimon Pall.) trophies from Mediterranean and continental Croatia). Krešimir Krapinec, Marko Mičija, Miroslav Bukovinski, Krunoslav Pintur

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Dinamika podzemnih voda Biđsko-bosutskoga šumskog područja (Groundwater regime of Biđ-Bosut forest area). Tomislav Nemeš, Stjepan Dekanić

PREGLEDNI ČLANCI

Pregled literature o vrednovanju koristi od urbanih šuma. Silvija Krajter Ostoić , Stjepan Posavec, Dijana Vuletić, Mirjana Stevanov

Koji ekofiziološki čimbenici utječu na reprodukciju šumskoga drveća i da li je ono u prošlosti rađalo sjemenom češće i obilnije? (Which ecophysiological factors influence reproduction of forest trees and whether trees produced seed more frequantly and abundantly in the past?). Krunoslav Sever , Željko Škvorc, Daniel Krstonošić, Maša Zorana Ostrogović Sever, Jozo Franjić

Dvadeset godina genetskih modifikacija u šumarstvu (Twenty years of genetic modifications in forestry). Maja Popović, Mladen Ivanković , Saša Bogdan, Gilles Pilate, Anemari Dolenec

STRUČNI ČLANCI

Osutost šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2011. godine (Defoliation of forest trees in Croatia in the period 2001-2011). Nenad Potočić, Ivan Seletković

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Morfološka svojstva plodova i sjemena oskoruše (Sorbus domestica L.) [Morphological characteristics of fruits and seed of the service tree (Sorbus domestica L.)]. Damir Drvodelić , Milan Oršanić, Tomislav Jemrić

Rasadnička proizvodnja i važnost šumskoga reprodukcijskog materijala u RH (Nursery production and the importance of forest reproductive material in Croatia). Sanja Perić , Martina Tijardović, Milan Oršanić, Josip Margaletić

Sjeme pinije (Pinus pinea L.), šumski reprodukcijski materijal i hrana (Stone pine seeds (Pinus pinea L.), forest reproductive material and food). Tamara Jakovljević, Marija Gradečki-Poštenjak, Ivana Radojčić Redovniković

PREGLEDNI ČLANCI

Važnost klonskih sjemenskih plantaža u sjemenarstvu i očuvanju genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj (The importance of clonal seed orchards in seed production and conservation of forest genetic resources in Croatia). Davorin Kajba, Ida Katičić Bogdan, Ivan Šumanovac, Milan Žgela

Sjemenske jedinice obične jele (Abies alba Mill.) na području Gorskoga kotara (Seed units of silver fir (Abies alba Mill.) in the area of Gorski kotar). Karmelo Poštenjak , Marija Gradečki-Poštenjak

Pola stoljeća šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj (od 1959. do 2009. godine) (More than half century of forest seed production in Croatia). Karmelo Poštenjak , Marija Gradečki-Poštenjak

STRUČNI ČLANCI

Kvaliteta šumskog sjemena (The quality of forest seed). Marija Gradečki-Poštenjak , Karmelo Poštenjak

IN MEMORIAM

Nekrolog dr. sc. Zvonimir Pelcer, dipl. ing. šum., znanstveni savjetnik (In memoriam dr. sc. Zvonimir Pelcer, dipl. ing. šum., znanstveni savjetnik). Karmelo Poštenjak

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Genetska varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) Iz središnjeg dijela Bosne i Hercegovine na temelju analize biokemijskih biljega (Genetic variability of silver fir (Abies alba Mill.) From the central parts of Bosnia and Herzegovina by analysis of biochemical markers). Silvija Bilela, Dalibor Ballian

Upotreba survival analize u istraživanju varijabilnosti listanja provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) [Application of survival analysis in the research of variability of flushing of European fir (Abies alba Mill.) Provenances]. Mladen Ivanković , Ivan Punek, Tibor Littvay, Sanja Perić, Hrvoje Marjanović

Utjecaj bijele imele (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./ Abromeit) na biomasu iglica obične jele (Abies alba Mill.) (The influence of mistletoe (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./ Abromeit) on the biomass of silver fir (Abies alba Mill.) needles). Midhat Uščuplić , Tarik Treštić, Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Utjecaj eksploatacije amfibolskih stijena na šumu i tlo okolice Vetova (The influence of amphibolite rock exploitation on forests and soil in Vetovo area). Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Zlatko Lisjak

PREGLEDNI ČLANCI

Pregled stanja privatnog šumoposjeda u Republici Hrvatskoj (Review of the state of private forest ownership in the Republic of Croatia). Elvis Paladinić, Dijana Vuletić, Stjepan Posavec

STRUČNI ČLANCI

Zdravstveno stanje drveća u gradu Pakracu s posebnim osvrtom na bolesti i štetnike lišća (The health condition of urban trees in Pakrac with a special focus on leaf diseases and insect pests). Lea Barić, Danko Diminić, Milan Glavaš, Boris Hrašovec

ZAHVALE

Odlazak u mirovinu: Dr.sc. Joso Gračan znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Mladen Ivanković

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Analiza strukture prirodnog pomlatka u prašumskom rezervatu “Mačen do” (Bosna i Hercegovina) (The structure analysis of natural shoot in the virgin forest “Mačen do” Bosnia and Hercegovina). Edin Mešković

Utjecaj kulture smreke na tlo (The impact of Norway Spruce on soil). Ivan Perković, Nikola Pernar, Boris Vrbek, Damir Bakšić, Ivan Pilaš, Milan Presečan

Dinamika dušika i fosfora u iglicama obične jele (Abies alba Mill.) različitog stupnja osutosti krošanja (Dynamics of nitrogen and phosphorus in needles of silver fir (Abies alba mill.) trees of different defoliation classes). Nenad Potočić, Tomislav Ćosić, Ivan Pilaš, Ivan Seletković, Boris Vrbek

Prvi nalaz vrste Phyllonorycter issikii i rasprostranjenost invazivnih vrsta lisnih minera iz porodice Gracillariidae u Hrvatskoj (First record of Phyllonorycter issikii and distribution of invasive leafminer species from the family gracillariidae in Croatia). Dinka Matošević

Utjecaj entomopatogene gljive Beauveria bassiana na mortalitet jelovih potkornjaka Pityokteines spinidens i Pityokteines curvidens (Influence of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana on the mortality of fir bark beetles Pityokteines spinidens and Pityokteines curvidens). Milan Pernek

PREGLEDNI ČLANCI

Prilog poznavanja tala Štirovače na Velebitu (Contribution on knowledge of Štirovača soils on Velebit). Boris Vrbek, Ivan Pilaš

STRUČNI ČLANCI

Digitalna knjižnica šumarskih časopisa (Digital library of forestry journals). Vesna Špac

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Uloga selektivnih proreda u gospodarenju poznatim sjemenskim sastojinama bjelogorice panonskog područja (The role of selective thining in management of acknowledged stands of broadleaves in Pannonian region). Karmelo Poštenjak, Marija Gradečki-Poštenjak, Mladen Ivanković

Prirodna obnova šuma hrasta lužnjaka vlažnog tipa narušenih stojbinskih uvjeta u pokupskom bazenu (Natural regeneration of pedunculate oak stands of wet type in disturbed condition of Pokupsko basin). Tomislav Dubravac , Vlado Krejči

Prirodna obnova u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) nakon požara (Natural regeneration of alleppo pine (Pinus halepensis Mill.) forests after forest fires). Tomislav Dubravac, Boris Vrbek, Zlatko Lalić

Fitocenološka istraživanja u tipu šume II-E-11 u dijelu Slavonskog gorja (Phytoceonological research in II-E-11 type forests on the part of Slavonsko gorje). Jasnica Medak, Juraj Medvedović, Sanja Perić

Istraživanje tehnologije proizvodnje voćkarica (Research of fruit-tree production tecnology). Željko Orešković , Antun Dokuš, Miroslav Harapin, Tamara Jakovljević, Romana Maradin

Uzgoj sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) u različitim tipovima kontejnera (Growing of seedlings common oak (Quercus robur L.) and sessile-flowered oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) in different types of containers). Željko Orešković, Antun Dokuš, Miroslav Harapin, Tamara Jakovljević, Romana Maradin

Komparativna istraživanja uspijevanja bukve u prirodnim sastojinama na 12 lokaliteta (Comparative research of the growth of beech in natural stands on 12 localities). Sanja Perić, Jasnica Medak, Mladen Ivanković

Istraživanja uspijevanja šest vrsta četinjača u ekološki karakterističnim regijama Hrvatske (Research of thriving of six coniferous species in ecologically characteristic regions of Croatia). Sanja Perić , Ivan Seletković, Jasnica Medak, Ivan Pilaš, Vlado Topić

Utjecaj dorade sjemena i gustoće sjetve na broj biljaka crnog bora (Pinus nigra J. F. Arn.) [The effect of seed processing and density of sowing on the number of plants of austrian pine (Pinus Nigra J.F. Arn.)]. Valentin Roth, Tomislav Dubravac, Ivan Pilaš

Stanje ishrane obične bukve (Fagus sylvatica L.) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Medvednice [The nutritional status of Common beech (Fagus sylvatica L.) and silver fir (Abies alba Mill.) on Medvednica]. Ivan Seletković, Nenad Potočić

Površinsko otjecanje padalina i erozija tla u šumskim ekosustavima alepskog bora (Surface rainfall flowoff and soil erosion in forest ecosystems of aleppo pine). Vlado Topić, Lukrecija Butorac, Goran Jelić

Biomasa šikara bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) u submediteranskom dijelu Hrvatske (Biomass of oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.)shrub in submediterranean part of Croatia). Vlado Topić, Lukrecija Butorac, Sanja Perić

Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica pinije (Pinus pinea L.) u rasadniku (Influence of container type on growth and development of stone pine (Pinus pinea L.) seedlings in nursery). Vlado Topić, Zoran Đurđević, Lukrecija Butorac, Goran Jelić

Istraživanja razina podzemnih voda, unosa teških metala i oštećenosti krošanja u šumskim ekosustavima Hrvatske (The research of groundwater table levels, input of heavy metals and crown condition in forest ecosystems of Croatia). Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Nenad Potočić, Ivan Seletković

Ispitivanje djelotvornosti fungicida za suzbijanje gljive Microsphaera alphitoides Griff et Maubl. na hrastovom pomlatku (Testing of the effectiveness of fungicides for the control of fungus Microsphaera alphitoides Griff et Maubl. on oak seedling plants). Boris Liović, Miljenko Županić

Dijagnoza i prognoza štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika u šumama Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2005. godine (Diagnosis and prognosis of harmful biotic and abiotic factors in Croatian forests during the period from 2001 to 2005). Dinka Matošević, Milan Pernek, Miljenko Županić, Boris Liović, Sanja Novak-Agbaba

Monitoring raka kore pitomog kestena na trajnim plohama (Monitoring of sweet chestnut blight on permanent plots). Sanja Novak-Agbaba

Istraživanje feromona i klopki za prognozu jelovog potkornjaka Pityokteines curvidens Germar (Coleoptera, Scolytidae) [Investigation of pheromones and traps for prognosis of the fir bark beetle Pityokteines curvidens Germar (Coleoptera, Scolytidae)]. Milan Pernek, Dinka Matošević, Boris Hrašovec

Zdravstveno i genetičko stanje divljih svinja u Hrvatskoj (Health and genetic status of the European wild boar in Croatia). Josip Tončić, Branko Šoštarić, Ivan Vicković, Ivan Tarnaj

Utjecaj ugljikovodika na prirast i preživljavanje sadnica hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe (Influence of hydrocarbon on increment and survival of peduncled oak, narrow-leaved ash and common alder seedlings). Miljenko Županić, Ivan Pilaš, Boris Liović

Istraživanje tijeka razvoja volumena mješovitih sastojina hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić ex. Rauš 1969.) [Investigation of the Developmental Course of the Volume of Mixed Stands of Peduncled Oak and Common Hornbeam (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić ex. Rauš 1969)]. Vladimir Novotny, Tomislav Dubravac, Ante Seletković

Istraživanje debljinske strukture sastojina hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić ex. Rauš 1969.) [Research of diameter structure of peduncled oak and common hornbeam (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić ex. Rauš 1969.)]. Vladimir Novotny, Tomislav Dubravac, Ante Seletković, Krunoslav Indir

Modeliranje sortimentne strukture dubećih stabala bukve (Modelling of standing beech trees assortment structure). Elvis Paladinić, Dijana Vuletić

Višefazni uzorak u inventarizaciji šumskog prostora (Multi-stage sample in forest inventory). Ante Seletković, Renata Pernar, Miroslav Benko

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Istraživanje kvalitativnih svojstava sjemena (Investigation of qualitative properties of the seeds). Marija Gradečki-Poštenjak, Karmelo Poštenjak, Sandra Crnković

Rast biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske, tijekom prvih dviju godina poljskog testa (Growth of pedunculed oak seedlings from differente zones and seed units of croatia during the first two years field trial). Valentin Roth

Rezultati ankete o sporednim šumskim proizvodima (SŠP) i ne drvo proizvodnim uslugama šuma (Results of a questionnaire on secondary forest products and non-wood forest products and services). Dijana Vuletić, Elvis Paladinić, Goran Petrač

PREGLEDNI ČLANCI

Istraživanje uspijevanja provenijencija domaćih i stranih vrsta drveća s osvrtom na međunarodni pokus provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica L.) [Investigation of the growth of domestic and foreign provenances of tree species in relation to an international experiment of common beech provenances (Fagus sylvatica L.)]. Joso Gračan, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, Sanja Perić

Vremenske prilike u Jastrebarskom i okolici u 2002., 2003. I 2004. godini (Weather conditions in Jastrebarsko and its surroundings in the years 2002, 2003 and 2004). Juraj Medvedović, Janja Milković

STRUČNI ČLANCI

Folijarne analize uzoraka s ploha intenzivnog motrenja i interlaboratorijska ispitivanja u sklopu programa ICP Forests (Foliar analyses of samples from intensive monitoring plots and inter-laboratory testing within the framework of ICP Forests programme). Tamara Jakovljević

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Uspoređivanje molekularno genetičkih svojstava sjemenskih plantaža običnog bora (Pinus Sylvestris L.) u Bosni i Hercegovini ((Comparison of molecular and genetic properties of pine (Pinus sylvestris L.) seed plantations in Bosnia and Hercegovina)

Dinamika rasta i razvoja terminalnog izbojka biljaka u pokusima provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj (Growth and Development Dynamics of Terminal Sprout of Silver Fir (Abies alba Mill.) on Plants in Provenance Trials in Croatia)

Karakteristike rasta nekih klonova crnih topola (Growth characteristics of some black poplar clones)

Efekti jake prorede na prirast stabala i sastojine cera (Quercus cerris L.) (Effects of heavy thinning on Turkey oak (Quercus cerris L.) tree and stand increment)

Mogućnosti korištenja poljoprivrednih površina za uzgoj topola u brdsko-planinskim područjima Republike Srbije (Possibilities for using agricultural areas for the cultivation of poplars in the hilly and mountainous regions of the Republic of Serbia)

Mogućnosti pošumljavanja halomorfnih tala u Vojvodini (Possibility of afforestation of halomorphic soils in Vojvodina)

Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve (Structure and utilisation of wood volume of damaged and dead peduncled oak trees in Spačva)

Modeliranje multidimenzijske dinamike šuma (Modelling multi-dimensional forest dynamics)

Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u kantonu Sarajevo (Characteristics of the visitors and their reasons for visiting forest areas of Sarajevo Canton)

Stajalište stanovništva Hrvatskog zagorja o općem značenju šume i šumarstva (Attitudes of the inhabitants of Hrvatsko zagorje on the general role of forests and forestry)

Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma (A survey of tourist preference for forests and attitudes towards ecological and social forest services)

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazana (The significance of mixture protein level and population density during pheasant breeding)

Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.) [Harmful lignicolous fungi on pedunculate oak (Quercus robur L.)]

Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrast lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959. / em. Rauš 1969.) [Quantitative estimators of structure in chosen stands of common oak and hornbeam (Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959 / em. Rauš 1969)]

PREGLEDNI ČLANCI

Pregled osnovanih pokusa provnijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, Jastrebarsko (An overview of established provenance tests and conifer cultures of the Forest Research Institute Jastrebarsko)

Zaštićene prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj (Protected natural treasures in the Republic of Croatia)

Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumama Hrvatske (Small rodents as the reservoirs of zoonoses in the Croatian forests)

Utjecaj štetne entomofaune na zdravstveno stanje urbanog zelenila Zagreba (The effect of harmful entomofauna on plant health in the urban horticulture of Zagreb)

Patogeni šumskih štetnika – značaj i budućnost u zaštiti šuma (Pathogens of forest pests – their importance and future in forest protection)

Razvojna tipološka istraživanja – znanstvena logistika intenzivnog potrajnog gospodarenja i suzbijanja propadanja šuma (Typological development research – scientific logistics of intensive sustainable managrmrnt)

Forest policy basis and trends in Republic of Serbia

Uvođenje norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratoriju Šumarskog instituta, Jastrebarsko (Introduction of the HRN EN ISO/IEC 17025 standard into the test laboratories of the Forest Research Institute Jastrebarsko)

STRUČNI ČLANCI

Proces usklađivanja šumarskog zakonodavstava Republike Hrvatske s pravnim stečevinom Europske Unije (The process of adjustment of forestry legislature of the Republic of Croatia to the legal standards of the European Union)

Šuma kao stanište ekoloških proizvoda (Forest as the habitat of ecological products)

IN MEMORIAM

In memoriam: dr.sc. Franc Mrva, dipl.ing.šum.

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Varijabilnost visina sadnica obične jele (Abies alba Mill.) po sjemenskim jedinicama u pokusu provenijencija Brloško (Height variability of silver fir seedlings (Abies alba Mill.) by seed units in the provenance trial “Brloško”)

Parametriziranje simulatora BWINPro: koeficijenti modela za visinu baze krošnje (duljina debla) i širinu krošnje hrasta lužnjaka i običnog graba za područje središnje Hrvatske (Parametization of BWINPro simulator: Coefficients for models for crown base (stem lenght) and crown width of common oak and european hornbeam for stands in central Croatia)

Značaj procjene genetičkog opterećenja u sastojinama obične jele (Abies alba Mill.) na temelju fiksacijskog indeksa i njegova primjena (Importance of evaluation of genetic loading in stands of silver fir (Abies alba Mill.) on the basis of fixation index and its application)

Vegetacijske karakteristike i diverzitet vrsta prizemne flore unutar kultura četinjača na lokalitetu “Vis” kod Sarajeva (The vegetation characteristics and species diversity of ground flora inside of conifer cultures at location “Vis” near Sarajevo)

PREGLEDNI ČLANCI

Karte i kartografi u časopisu “Radovi” Šumarskog instituta, Jastrebarsko (1966.-2005.) [Maps and cartographers in the journal “Radovi” published by the Forest Research Institute Jastrebarsko (1966-2005)]

Hrast plutnjak (Quecus suber L.) u dendroflori Hrvatske (Cork oak (Quecus suber L.) in the dendroflora of Craoatia)

STRUČNI ČLANCI

Prilog poznavanju rasadničke proizvodnje obične bukve (Fagus sylvatica L.) [Contribution to knowledge of nursery production of european beech (Fagus sylvatica L.)]

OBAVIJESTI

Novi doktor šumarskih znanosti: dr.sc. Mladen Ivanković, dipl.ing.šumarstva

Odlazak u mirovinu: Vinko Viličić, Vladimir Karas, Miroslava Pačić

IN MEMORIAM

In memoriam: Vilim Živković

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne (Interpopulation variability of some morphological characteristics of silver fir (Abies alba Mill.) from central Bosnia)

Kvaliteta padalina i otopine tla nacionalnih parkova „Plitvička jezera“, „Sjeverni Velebit“ i „Risnjak“ (Quality of precipitation and soil solution in the National Parks “Plitvice lakes”, “Northern Velebit” and “Risnjak”)

Istraživanje feromonskih pripravaka i klopki namijenjenih ulovu jelovih krivozubih potkornjaka (Investigation of pheromone preparations and traps intended for catching fir bark beetles)

Istraživanje metoda prorede u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris L.) “Bukovac”, Nova Gradiška (Investigation of a thinning method in a plantation of scotch pine (Pinus sylvestris L.) at “Bukovac”, Nova Gradiška)

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Primjena digitalizacije krošanja i metoda vizualizacije u izučavanju strukture sastojina (Application of digitalisation of crowns and method of visualisation in a study of stand structures)

Izbor metode izmjere taksacijskih elemenata u inventuri šuma hrasta lužnjaka (Choice of method for measuring forest estimation elements in an inventory of a peduncled oak forest)

PREGLEDNI ČLANCI

Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u dvjema smrekovim kulturama gorskog područja (Investigation of damage to woody plants caused by big game in two spruce – plantations of the mountainous region)

STRUČNI ČLANCI

Štetočinje šuma nacionalnih parkova Hrvatske i ekološki prihvatljive mjere zaštite (Forest pests in national parks of croatia and ecologically acceptable protective measures)

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Šumska vegetacija otoka Murtera (Forest vegetation of Murter Island)

O šumi hrasta sladuna s velikim vrijesom – As. Erico arboreae-Quercetum frainetto Trinajstić, ass. nov. – u Ravnim kotarima (Hrvatska) [About the italian oak and tree heath – forest – As. Erico arboreae-Quercetum frainetto Trinajstić, ass. nov. – in Ravni kotari in Croatia]

Teške kovine (Pb, Cu i Zn) u tlu šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956/emed. Rauš 1969) sjeverozapadne Hrvatske (Heavy metals (Pb, Cu and Zn) in the soil of a peduncled oak and common hornbeam forest (Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956/emed. Rauš 1969) in north-west Croatia)

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Fitofagne grinje drvenastih biljnih vrsta urbanog zelenila Zagreba (Phytophagous mites on ornamental trees and shrubs in Zagreb)

Uši (Hemiptera; Aphidoidea, Coccoidea) kao štetnici drvenastih vrsta urbanog zelenila Zagreba [Aphids (Hemiptera; Aphidoidea, Coccoidea) as pests on ornamental trees and shrubs in Zagreb]

STRUČNI ČLANCI

Biblometrijska analiza časopisa “Radovi” šumarskog instituta, Jastrebarsko (1998 – 2002) [Bibliometric analysis of the journal “Works forest research institute, Jastrebarsko”(1998-2002)]

Izlučivanje sastojina prema sklopu na digitalnom ortofotu i usporedba s terestičkim izlučivanjem (Exclusion of stands according to the canopy on a digital orthophoto and comparison with terrestrial exclusion)

OBAVIJESTI

Odlazak u mirovinu

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Rezultati istraživanja kakvoće žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), koje su oštetili kukci i gljive (Rezults of an investigation of the quality of acorn of peduncled oak (Quercus robur L.) and sesslie-flowerew oak (Quercus petraea Liebl.) damaged by insects and fungi)

Istraživanje oštećenosti drvenastog raslinja koju čini krupna divljač u šumama gorskog područja (Investigation of the damage to woody plants caused by big game in the forests of the mountainouse region)

Štetni kukci drvenastih biljnih vrsta zelenila Zagreba (Insect pests on ornamental trees and shrubs in Zagreb)

Dinamika razvoja dužina krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi (Developmental dynamics of crown length in peduncled oak and common hornbeam related to diameter breast height and age)

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Razdioba populacija obične jele (Abies alba Mill.) pomoću mitohondrijalnom DNK (mtDNK) i njezina primjena u šumarstvu (The distribution of the populations of common fir tree)

Prva procjena ukupne gospodarske vrijednosti šuma Hrvatske (First assessment of the total economic value of croatian forests)

STRUČNI ČLANCI

Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću, na temelju primjera Švicarske (Expectations in the development of forestry and wood processing in the 21st century based on example of Switzerland)

OBAVIJESTI

Novi doktori šumarskih znanosti – Dr. sc. Danko Slade, dipl. ing. biol.

Promocija knjige: Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Utjecaj različitih načina uzgoja sadnica obične smreke (Picea abies Karst.) na njihov rast (Influence of various raising methods on growth of Norway spruce (Picea abies Karst.) seedlings)

Prilog poznavanju rezultata dorade sjemena crnog bora (Pinus nigra Arn.) iz pet sjemenskih sastojina u Hrvatskoj (Further data on results of final processing of black pine (Pinus nigra Arn.) originating from five seed stands in Croatia)

Geografska distribucija haplotipova šumskog drveća i grmlja u Europi (Geographical distribution of haplotypes of forest trees and shrubs in Europe)

Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae) [Analysis of biological efficiency of feromon preparations and types of traps used for capturing bark beetle (Ips typographus L. and Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae)]

Vlažnost i vodozračni odnosi u tlu na staništima izvan poplavne zone šume Žutica (Soil moisture and air-water relations in soils of sites outside the flood zone of forest Žutica)

PRETHODNA PRIOPĆENJA

Utjecaj klime na neke fenološke pojave kod hrasta crnike (Quercus ilex L.) [Influence of climate to phenological phases on evergreen oak (Quercus ilex L.)]

PREGLEDNI ČLANCI

Upotreba elektroničkih časopisa na Šumarskom institutu, Jastrebarsko (Usage of electronic journals at Forest research Institute Jastrebarsko)

Otkidanje jednogodišnjih izbojaka sa stabalaca hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) [One-year shoots severing of peduncled oak young-trees (Quercus robur L.)]