+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

O INSTITUTU

Hrvatski šumarski institut je javna znanstvena institucija u vlasništvu Republike Hrvatske. Ciljevi i zadaće istraživanja dio su Nacionalnog programa znanstvenoistraživačkog rada Republike Hrvatske i Programa razvoja “Hrvatskih šuma” d.o.o., Zagreb.

Temeljni su ciljevi očuvanje i zaštita stabilnosti, proizvodnosti, biološke raznolikosti i genetskih resursa šumskih ekosustava Republike Hrvatske koristeći prirodnu obnovu i postignutu razinu potrajnoga gospodarenja.

Obavljanje istraživanja i usluga u Institutu je organizirano u šest znanstvenih zavoda, proizvodno-uslužni odjel rasadničke proizvodnje, odjel za laboratorijska ispitivanja, tri regionalna istraživačka centra i zajedničku službu, sa sveukupno oko 85 uposlenih.

U nacionalnim okvirima, Hrvatski šumarski institut usko surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa RH i “Hrvatskim šumama” d.o.o., Zagreb.

U okviru međunarodne suradnje istraživači Instituta sudjeluju u većem broju međunarodnih istraživačkih projekata i programa s brojnim stranim institucijama kao što su EFI, FAO, IUFRO, i dr., kao i odnedavno u FP7 okviru.

Snagu instituta uz visokostručni i znanstveni kadar kao i dugu tradiciju znanstveno-istraživačke djelatnosti u znanstvenoj grani šumarstvo predstavlja i velik broj mladih istraživača koji aktivno sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenim tokovima i na taj način doprinose daljnjem razvoju šumarske znanosti u zemlji i šire.

Misija

Temeljna zadaća Instituta je znanstveno istraživanje u području biotehničkih znanosti u polju šumarstvo i hortikultura. Institut ostvaruje znanstvene programe od strateškog interesa za RH, te zajedno s drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, uspostavlja znanstvenu infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokoškolskog obrazovanja.
Program Instituta sastoji se od znanstvenih programa od strateške važnosti za RH, ugovorenih znanstvenih projekata, kolaborativnih programa, programa izdavačke djelatnosti vezane uz znanstvenoistraživački rad, cijeloživotno obrazovanje te od programa proizvodnje i prometa hortikulturnog materijala.

Vizija

Provođenjem vrhunskih znanstvenih istraživanja utvrditi položaj Hrvatskog šumarskog instituta kao temeljne nacionalne znanstvene organizacije u šumarstvu RH kao i važnog čimbenika u jugoistočnoj Europi. Osigurati protok znanja i praksi (know-how) u gospodarstvo, podizati svijest o ulozi šuma, promovirati održivo gospodarenje i zaštitu šumskih resursa.

Povijest instituta

1945. Započinju organizirana znanstvena šumarska istrazivanja u Hrvatskoj odlukom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva o osnivanju Zavoda za praktična šumarska istrazivanja sa sjedištem u Zagrebu, koji ubrzo prerasta u Institut za šumarska i lovna istrazivanja.

1947. Osnovan je Institut za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu.

1959. Osnovan je Zavod za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci.

1961. Osnovan je Zavod za četinjače u Jastrebarskom.

1964. Zavod za četinjače u Jastrebarskom mijenja ime u Jugoslavenski institu za četinjače.

1974. Utemeljen je Šumarski institut, Jastrebarsko spajanjem Instituta za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb, Zavoda za kontrolu šumskog sjemna, Rijeka i Jugoslavenskog instituta za četinjače, Jastrebarsko.

1993. prema Zakonu o istraživačkoj djelatnosti RH Šumarski institut, Jastrebarsko vlasništvo je Republike Hrvatske.

2009. Šumarski institut, Jastrebarsko mijenja naziv u Hrvatski šumarski institut.
Nova unutarnja organizacija Instituta.
Osnivanje Istraživačkih centara Hrvatskog šumarskog instituta.

2010. Hrvatski šumarski institut HŠI obilježava 65.godišnjicu znanstveno-istraživačke aktivnosti u znanstvenom području šumarstvo.

Skip to content