+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovu uporabu informacija koje posjeduje i kojima raspolaže Hrvatski šumarski institut uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/2015).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu  informacija.

Zakonom se definira »Informacija«  kao svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti;

„Pravo na pristup informacijama“ sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

»Ponovna uporaba« sukladno članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu;

Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim (uključujući e-mail) ili usmenim putem.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc) kojeg možete poslati:

  • na adresu Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41;
  • na broj fax-a: 01/ 6273 035;
  • donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Hrvatskog šumarskog instituta radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.
  • putem elektroničke pošte: ured@sumins.hr

 

Korisnik može ostvariti pravo na pristup informaciji usmenim putem na telefon broj: 01 6273014.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama: Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, Obrazac Zahtjeva za dopunu/ispravak informacija i Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija mogu se preuzeti na ovoj stranici.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Hrvatski šumarski institut ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 12/2014.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu novih kriterija koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Službenik za informiranje, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, je:

Fikret Ahmetović, dipl. iur.
ured@sumins.hr; fikreta@sumins.hr
Telefon  01/6273000

Više informacija o pravu na pristup informacijama možete saznati na stranici Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske www.pristupinfo.hr

 

iTransparentnost: https://transparentno.hsi.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

Skip to content