+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

NATJEČAJ

02/04/2021

27/04/2021

Nadopuna – Odluke o izboru kandidata

IZBOR RM br1

IZBOR RM br2

 

 

Hrvatski šumarski institut raspisuje natječajza izbor u stručno zvanje i na stručna radna mjesta:

 1. stručni suradnik na projektu „Očuvanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike“ na određeno vrijeme u trajanju 45 mjeseci u punom radnom vremenu uz probni rad u trajanju šest mjeseci – 1 izvršitelj
 2. stručni suradnik na projektima koji se ne financiraju iz državnog proračuna na određeno vrijeme u trajanju 24 mjeseca u punom radnom vremenu uz probni rad u trajanju šest mjeseci – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada je u Jastrebarskom.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017), pristupnici (m/ž) na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij šumarstva ili urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša
 • aktivno korištenje MS Office paketa,
 • položen vozački ispit B kategorije
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu, najmanje razina B1
 • strani državljani – znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, najmanje razina B2.
 • za radno mjesto pod 1.: radno iskustvo u struci u trajanju najmanje 2 godine, aktivno korištenje GIS softvera.

 

Dodatni uvjeti:

 • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu
 • dosadašnja priznanja, nagrade i preporuke
 • spremnost rada na terenu i u laboratoriju.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis.

Uz pisanu prijavu za natječaj treba priložiti:

 • zamolbu u kojoj je navedeno radno mjesto na koje se javlja
 • životopis (EU format)
 • motivacijsko pismo
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države EU područja
 • diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju šumarstvo ili urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • prijepis ocjena svih godina studija s prosjekom
 • presliku vozačke dozvole
 • dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)
 • dokazi dodatnih uvjeta (potvrde o sudjelovanju u znanstvenoistraživačkom radu, priznanja, nagrade i preporuke)
 • ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnim (npr.: dodatne edukacije, usavršavanja, stečene kompetencije koje nisu navedene),
 • strani državljani – dokaz o znanju hrvatskog jezika (potvrda škole, ili izjava o znanju hrvatskog jezika, ili preslika svjedodžbe/indeksa iz kojeg je to vidljivo)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 U slučaju većeg broja pristupnika koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (više od 5) provest će se predselekcijski postupak usporednim ocjenjivanjem informacija iz dostavljene dokumentacije. Nakon provedenog predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji će se pozvati na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka (intervju). O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni na dostavljene osobne kontaktne adrese.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatski šumarski institut kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko s naznakom: „Prijava na natječaj za stručnog suradnika“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave natječaja.

Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

NATJEČAJ – Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

 

 

NAJNOVIJE

Skip to content