+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA (ponavljanje natječaja)

24/05/2018

Upravno vijeće Hrvatskog šumarskog instituta na temelju članka  38. do 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97, 47/99, 35/08), članka 37. i 38.  Statuta Hrvatskog šumarskog instituta, raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA (ponavljanje natječaja)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja/ice:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS stečena sukladno ranije važećim propisima, odnosno poslijediplomski sveučilišni studij, Šumarski fakultet,
 • akademski stupanj doktora znanosti,
 • mora ispunjavati uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju šumarstvo,
 • 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u šumarskoj struci,
 • kandidat za ravnatelja podnosi vlastiti program rada za svoj ravnateljski mandat.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
 • preslik diplome (diplomski studij, doktorat),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom polju šumarstvo (članak 16. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja -Narodne novine br. 28/2017),
 • u svrhu dokazivanja radnog iskustva na rukovodećim poslovima u šumarskoj struci: preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu poslodavca koji moraju sadržavati vrstu poslova i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima,
 • vlastiti program rada za svoj ravnateljski mandat,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti,
 • Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je na zahtjev predočiti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-adresa).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat na natječaj izričito je suglasan da Hrvatski šumarski institut kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018), odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava dostavom odluke o imenovanju ravnatelja s uputom o pravu pregleda natječajnog materijala, te pravu zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na urudžbeni zapisnik na adresu: Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41 s naznakom: “Natječaj za ravnatelja Hrvatskog šumarskog instituta”.

Hrvatski šumarski institut

NAJNOVIJE

Skip to content