+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Interaktivni pregled šuma grada Zagreba

Domaći projekt

PROGRAM: Interaktivni pregled šuma grada Zagreba

STATUS: Aktualan
Početak: 01. sij 2011.
Naručitelj: Grad Zagreb
http://zagreb.sumins.hr/

SAŽETAK:

Šume grada Zagreba neprocjenjivo su dobro za koje treba skrbiti, a posebno treba voditi brigu o zdravstvenom stanju te poduzimati mjere radi zaštite od štetnih organizama i bolesti. Hrvatski šumarski institut već duži niz godina prati zdravstveno stanje šuma grada Zagreba. Svi rezultati ovog dugogodišnjeg praćenja interaktivno su prikazani u Interaktivnom pregledu šuma grada Zagreba. Na ovom prikazu se mogu uključivanjem određenog sloja dobiti sljedeći podaci o šumama grada Zagreba: podjela šuma na gospodarske jedinice i park šume s detaljnim podacima o svakoj takvoj jedinici, pedološka i fitocenološka karta, informacije o karakterističnim pedološkim profilima na području grada, informacije o prisutnim kukcima, gljivama, šumskom drveću i životinjama, detaljne informacije o pokusnim plohama na području grada, informacije o utvrdama, rudnicima, planinarskim domovima, i špiljama. Ovaj interaktivni pregled se dopunjuje svake godine aktualnim podacima. Informacije prikazani u ovom interaktivnom prikazu namijenjene su građanima i stručnjacima.

VODITELJ PROJEKTA:

PROGRAM: Interaktivni pregled šuma grada Zagreba

    Skip to content