+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Upoznajte dr. sc. Ivana Lukića, našeg novog doktora šumarske znanosti

13/02/2019

Ponosni smo što smo porasli za još jednog doktora znanosti. Naš kolega dr.sc. Ivan Lukić doktorirao je na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 09. studenog 2018. U fokusu doktorskog rada je gubar (Lymantria dispar L.) kukac koji uzrokuje golobrst te je zbog toga jedan od značajnijih šumskih štetnika u Hrvatskoj. Ovim radom je po prvi puta u Hrvatskoj, laboratorijskim pokusima utvrđena količina lišća koju konzumira jedna ličinka gubara. Podatak je značajan jer nam pomaže preciznije odrediti kritični broj jajnih legala gubara, što u konačnici određuje površinu šumskih sastojina predviđenih za aviotretiranje. Do sada se za određivanje kritičnog broja jajnih legala gubara koristio podatak o količini lišća koji nije bio znanstveno utemeljen, odnosno nije prikazana korištena metodologija i vrsta drveća. Pokusima je utvrđena količina lišća za hrast lužnjak i običnu bukvu. Umjesto dosadašnjih 12 g, novi podaci pokazuju da ličinka može pojesti prosječno oko 3 g lišća (u suhom stanju). To u konačnici utječe na povećanje kritičnog broja jajnih legala gubara i dovodi do ušteda vezanih za tretiranje šumskih sastojina protiv ovog štetnika.

NAJNOVIJE

Skip to content