+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Podrška dionicima u razvoju PEFC certifikacijskih standarda u Hrvatskoj

Međunarodni projekt

PROGRAM: PEFC Collaboration Found

STATUS: Aktualan
Kraj: 31. pro 2022.

SAŽETAK:

Hrvatska ima 2,7 mil. ha šuma od kojih je četvrtina u privatnom vlasništvu. Postupak restitucije (vraćanja šuma prijašnjim vlasnicima) još je uvijek u tijeku te bi taj postotak mogao postati još većim u budućnosti. Šumama u državnom vlasništvu upravlja državna tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Prvi zahtjevi za certificiranjem šuma bili su prije 15 godina i ministarstvo je pokrenulo proces razvoja nacionalnih standarda. Ovaj proces nije bio dovršen, a sve šume u državnom vlasništvu bile su certificirane prema međunarodnom certifikatu koji omogućuje certificiranje bez nacionalnih standarda. Tijekom vremena i tekućeg procesa restitucije, nekoliko je većih privatnih šuma također certificirano prema tom standardu. Najveći problemi upravljanja privatnim šumama u Hrvatskoj jest njihova površina malih posjeda (0,76 ha / vlasnik, obično u dvije katastarske čestice) te heterogenost iste koja predstavlja zapreku za neke od sustava certificiranja.Budući da su certificirani proizvodi potrebniji na tržištu, došlo je do potražnje za certificiranjem malih šumskih privatnih šuma. Kako bi se omogućilo certificiranje ovih šuma, otvorena je mogućnost izrade nacionalnih standarda PEFC-a. Program za promicanje certificiranja šuma (PEFC) međunarodna je neprofitna organizacija posvećena promicanju održivog gospodarenja šumama. PFEC je osnovan 1999. od strane Udruga privatnih šumovlasnika, te se razvio u najveći svjetski šumarski certifikacijski sustav koji broji više od 300 milijuna hektara certificiranih šuma u više od 40 zemalja.

U procesu iskorištavanja šumskih ekosustava, a unutar ekološki sve osvještenijega tržišta drvnih proizvoda vrlo je teško opstati ako plasirani proizvodi ne potječu iz odgovorno i održivo gospodarene šume, što se potvrđuje izdavanjem certifikata sa zaštićenim znakom, tj. logom. U skladu s navedenim, nacionalne i međunarodne organizacije razvijaju standarde koje je potrebno zado­voljiti kako bi se dobilo pravo na zaštićeni znak, tj. logo koji obilježava proizvod nastao odgovornim gospo­darenjem šumom. Put do znaka naziva se certifikacija u kojem treća, neovisna strana ispituje postiže li proiz­vod ili usluga dovoljnu kvalitetu za dodjelu zaštićenoga znaka. Općenito gledajući, certifikacija daje potvrdu da je neki proizvod, usluga ili proces napravljen u skladu s propisima certifikatora.

Postupak certifikacije započinje nakon što se proizvođač obrati akreditiranom certifikatoru radi ostvarivanja prava na potvrdu kojom će kupcu dokazati da njegovi proizvodi potječu iz održivo gospodarenih šuma. Osposobljavanje certifi­katora provodi nezavisno akreditacijsko tijelo koje nadzorom i ocjenjivanjem utvrđuje može li potenci­jalni novi certifikator obavljati certifikaciju.

U certifikaciji se susrećemo s trima ključnim sas­tavnicama:

  • standard − skup unaprijed određenih kriterija koje je potrebno zadovoljiti kako bi se u postupku certifikacije ostvarila pozitivna ocjena
  • postupak − slijed aktivnosti certifikatora kojim se provjerom i/ili procjenom unaprijed određenih kriterija određuje je li standard zadovoljen
  • akreditacija − postupak u kojem nacionalno, a u nekim slučajevima i međunarodno akreditacijsko tijelo formalno potvrđuje osposobljenost i nezavisnost tijela uključenih u certifikaciju.

Za PEFC, je važno da su ove tri funkcije prisutne i djeluju neovisno unutar nacionalnog sustava certificiranja šuma. Standardi PEFC-a daju mogućnost vlasnicima šuma u Hrvatskoj za izradu specifičnih nacionalnih standarda za certificiranje šuma, poštujući okvir zahtjeva PEFC-a.  Ovaj projekt će doprinijeti strateškom cilju PEFC-a, odnosno unapređenju održivog gospodarenja šumama uglavnom u privatnim šumama u Hrvatskoj, ali je također primjenjivo i u državnim šumama. Glavni zadatak ovog projekta je izgradnja konsenzusa o kriterijima i pokazateljima održivog gospodarenja šumama između svih dionika. To će također pružiti više mogućnosti vlasnicima jer će svi imati mogućnost certificiranja svojih šumskih proizvoda i time imati bolji pristup tržištu. Kako bi se omogućio ovaj proces, dionici će se poticati da sudjeluju u tom procesu. Ciljevi projekta Glavni cilj: Održivo gospodarenje šumama u Hrvatskoj čime se pridonosi zaštiti biološke raznolikosti i ublažavanju klimatskih promjena, ispunjavanju gospodarskih, ekoloških i društvenih očekivanja. Cilj 1: Razviti PEFC nacionalne standarde za certificiranje šuma uz konsenzus različitih dionika u Hrvatskoj prema kriterijima i pokazateljima za SFM i svu drugu postavljenu dokumentaciju. Cilj 2: Uspostaviti učinkovito i održivo nacionalno državno tijelo sposobno za upravljanje, održavanje i ažuriranje nacionalnih standarda PEFC-a uz postajanje članom PEFC vijeća. Cilj 3: Pripremiti hrvatski PEFC certifikacijski sustav za odobrenje na Vijeću PEFC-a.

Za provedbu ovog projekta je odobreno sufinanciranje od strane PEFC u okviru njihovog PEFC Collaboration Found. Očekuje se da će provedbom projekta u vremenskom roku od 24 mjeseca biti stvoreni uvjeti za certifikaciju šuma i drvne industrije po PEFC standardu.

Trajanje projekta: do kraja 2023. godine

VIJESTI

OTVORENO DRUGO JAVNO SAVJETOVANJE ZA PEFC NACIONALNI STANDARD

Jastrebarsko 1.8.2023.

U sklopu projekta “Podrška dionicima u razvoju PEFC nacionalnih standarda” koji provodi Hrvatski šumarski institut okupila se Radna grupa za razvoj i analizu mjera i pokazatelja održivog gospodarenja šumama koja je izradila Standard i stavila ga na uvid javnosti 8. svibnja na internetskim stranicama Hrvatskog šumarskog instituta.

Po isteku 60 dana od javne objave dokumenta na uvid javnosti na isti nisu pristigli komentari ni sugestije korekcija.

Sukladno propisanoj proceduri za izradu prvog standarda javno savjetovanje se mora provesti kroz dvije objave.

 

Otvara se drugo javno savjetovanje koje će trajati 30 dana od dana objave na internetu (1.8.2023.).

Svoje komentare na predloženi dokument molimo Vas pošaljite na e-mail dijanav@sumins.hr u predmetu PEFC Javno savjetovanje.

 

Predloženi Standard se može preuzeti na poveznici.

 

 

OBJAVA POČETKA PROCESA USPOSTAVE STANDARDA

Jastrebarsko 3.3.2023.

Vijeće za certifikaciju Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, kao nacionalno upravljačko tijelo za PEFC certifikaciju u Hrvatskoj, donijelo je odluku o početku procesa uspostave standarda za održivo gospodarenje šumama prema PEFC certifikacijskom sustavu, a s ciljem izrade nacionalnih standarda. Odluka se temelji na prihvaćanju dokumenta: Standardne postavke i postupci revizije, koji je sastavni dio PEFC Balkan regionalnog certifikacijskog sistema.

Dokument možete pogledati ovdje.

Ove aktivnosti će se provoditi u sklopu projekta ‘Podrška dionicima u razvoju PEFC nacionalnih standarda’ , koji provodi Hrvatski šumarski institut, a u sklopu kojeg se, nakon provedene aktivnosti analize sektora i identifikacije dionika uspostavlja Radna grupa za izradu PEFC standarda.

Uz već identificirane i uključene glavne dionike svi značajni i zainteresirani dionici su pozvani da se odazovu ovom pozivu i uključe u proces izrade nacionalnih standarda kroz sudjelovanje u radu Radne grupe za razvoj i analizu mjera i pokazatelja održivog gospodarenja šumama.

Izrada nacionalnih standarda za certifikaciju šuma sukladno pravilima PEFC sustava podrazumijeva aktivno uključivanje glavnih dionika te obavezu provedbe javnog uvida u prijedlog standarda.

S obzirom da je sukladno propisanoj proceduri od strane organizacije PEFC International izrada standarda otvoren participativan proces, ovim putem pozivamo sve ostale dionike i javnost da se uključi.

Sve informacije o projektu možete pronaći na stranici projekta: http://pefc.sumins.hr/

Ako se želite uključiti u Radnu grupu pošaljite poruku sa svojim podacima:

Ime i prezime, adresa, organizacija, telefon, e-mail na: dijanav@sumins.hr

U predmet stavite PEFC-Radna grupa

ili  direktno kontaktirajte voditeljicu projekta:

Dr.sc. Dijana Vuletić

Mail: dijanav@sumins.hr

Mob: +385 98 324226

Poziv za uključivanje zainteresiranih dionika u Radnu grupu će biti otvoren do 1.4.2023. godine.

 

 

DOKUMENTI

Stakeholders mapping – Croatia

 

 

RADNA GRUPA

Zapisnik s prvog sastanka Radne grupe (travanj 2022)

Skip to content