+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma

Domaći projekt

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2006.
Kraj: 31. pro 2010.
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

SAŽETAK:

Ovim projektom će se u narednom istraživačkom razdoblju izvršiti vrednovanje grupe socijalnih usluga šuma, odnosno odrediti sposobnost određenih šumskih područja za zadovoljavanjem turističkih, rekreacijskih i zdravstvenih usluga šuma. Također će se istražiti korištenje sporednih šumskih proizvoda koje se nastavlja na ranije provedena istraživanja u prošlom istraživačkom razdoblju te će se nadograditi sa novim podacima i spoznajama o interesu korisnika i mogućnostima ostvarivanja dodatnih prihoda u šumarstvu od njihovog korištenja.
Osnovni cilj istraživanja je sustavno prikupiti sve relevantne podatke koji će pružiti objektivnu sliku o sposobnosti šuma za pružanjem navedenih proizvoda i usluga i mogućnosti njihovog potrajnog korištenja, a u svrhu diversifikacije ponude proizvoda i usluga na tržištu te ostvarivanja dodatnih prihoda u šumarstvu.
Vrednovanje grupe socijalnih usluga šuma obaviti će se prema objavljenim i potvrđenim metodama bodovnog vrednovanja (Krznar i Lindić, 1999; Krznar i dr. 2000) te će se za najinteresantnija područja (u dogovoru sa djelatnicima UŠP Karlovac) ova metoda proširiti sa anketom kojom bi se procijenila monetarna vrijednost navedenih usluga. Dodatni podaci o korištenju sporednih šumskih proizvoda i njihovoj monetarnoj vrijednosti prikupiti će se također metodom anketiranja korisnika.
Dobiveni rezultati će se prikazati tablično i kartografski što će osigurati podloge za planiranje budućih aktivnosti u razvijanju ponude tih proizvoda i usluga. Svi podaci i rezultati biti će sintetizirani sa ranije prikupljenim podacima i rezultatima ranijih istraživanja (Vuletić i dr. 2000; Vuletić 2001; Vuletić i dr. 2004; Vuletić i dr. 2006) te u vidu znanstvenih i stručnih članaka izloženi na znanstvenim skupovima te objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu.

VODITELJ PROJEKTA:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

    Skip to content