Sposobnost prilagodbe sredozemnih šuma Hrvatske na okolišne pritiske

Program
Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016)


Trajanje
svi 2016. - tra 2019.

Status projekta
Završen

Voditelj projekta


Sažetak

Od ukupne površine šuma u Hrvatskoj, čak 24% pripada sredozemnim šumama. Iako su male gospodarske vrijednosti, općekorisne su im vrijednosti vrlo visoke (očuvanje tla, zraka, vode i biološke raznolikosti, vezivanje ugljika, utjecaj na mikroklimatske uvjete, estetska i turističko-rekreacijska uloga itd.).

Uz klimatske promjene, mnogi drugi čimbenici ugrožavaju opstojnost i vitalitet šuma u Mediteranu (štetnici i bolesti, onečišćenje zraka i tla, erozija, antropogeni utjecaji, šumski požari, prizemni ozon itd.). Stoga nam je potrebna detaljna analiza stanja šumskih ekosustava hrvatskog Sredozemlja u smislu njihove sposobnosti prilagodbe na okolišne pritiske, te se u projektu definiraju dva pravca istraživanja:

  • prvi, koji obuhvaća pojedinačna specijalistička istraživanja (primjena učinkovitijih mjera njege prilagođenih uvjetima mediteranskih šuma; neuobičajene pojave štetnih organizama, koncentracije i utjecaj prizemnog ozona na šumsku vegetaciju; odabir regresijskih modela za određivanje ovisnosti erozije tla i površinskog otjecanja s obzirom na oborine; izračun erozijskih pokazatelja i stupnja rizika od erozije, na opožarenim površinama i pod različitim vegetacijskim pokrovom, te
  • drugi, koji se sastoji od interdisciplinarnih istraživanja na zajedničkom setu ploha koji čine točke bioindikacijske mreže UNECE-ICP Forests u Hrvatskoj. Na tim plohama, uz motrenja financirana sa strane Ministarstva poljoprivrede, dodatno će se utvrditi: prirast, struktura i mogućnosti za prirodnu obnovu, stanje tla, rizik od erozije i stanje ishrane glavnih vrsta drveća, te stupanj biodiverziteta kao i rijetke i zaštićene biljne vrste. Daljinskim istraživanjima na osnovi analiza klimatoloških i ekohidroloških parametara utvrditi će se funkcionalno stanje i dinamika ekosustava. Analize i uporaba modela doprinijeti će utvrđivanju uzročno-posljedičnih veza između djelovanja različitih okolišnih pritisaka na šume, te omogućiti usporedbu s europskim nizovima podataka i rezultatima recentnih istraživanja.

Očekivani rezultati projekta biti će objavljeni po završetku projekta, te uključuju: vremenski i prostorni prikaz rezultata terestričkih i daljinskih istraživanja, dodatne smjernice za gospodarenje šumama te nadopunu podataka za potrebe izvješćivanja u skladu s međunarodnim obavezama RH. Svi rezultati biti će dostupni bez naplate svim poduzetnicima koji djeluju u sektoru šumarstva.

Poster IUFRO Freiburg

 Projektni tim

Kontakt osoba

Program
Financiranja znanstveno-istraživačkog rada iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ)

Naručitelj
Ministarstvo poljoprivrede

Partneri