+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Transformacija gospodarenja šumama prema pružanju usluga ekosustava i očuvanju prirode putem integrativnog pristupa (TRANSFORMIT)

STATUS: Aktualan
Početak: 01. sij 2024.
Kraj: 31. pro 2027.

SAŽETAK:

Ideja Integrativnog šumskog upravljanja (IFM) dobro je uspostavljena, ali do sada joj nedostaju operativni elementi u verifikaciji, praćenju, vođenju i implementaciji na europskoj razini. Upravo se time bavi projekt TRANSFORMIT financiran kroz HorizonEurope: TRANSFORMIT će demonstrirati i poboljšati učinkovitost IFM-a kako bi kombinirao produktivno šumarstvo i očuvanje biološke raznolikosti integriranjem postojećih praktičnih i znanstvenih spoznaja, te potaknuo suradnju i međusobno učenje između znanosti, politike i prakse u Europi i međunarodno. Kao akcija koordinacije i podrške, TRANSFORMIT će postaviti temelje za masovniju implementaciju IFM-a putem proaktivnog sudjelovanja u dobro uspostavljenim mrežama, poput Integrate Network.

Iskorištavajući ovu snažnu mrežu, TRANSFORMIT će:

  • Promovirati IFM osnivanjem sedam “živih laboratorija” koji će služiti kao modeli za širenje IFM-a po europskim regijama.
  • Stvoriti platformu za angažman dionika radi intenzivne suradnje, međusobnog učenja i dijeljenja znanja između tijela za očuvanje prirode i šumarstva, šumarskih menadžera, vlasnika šuma, istraživačkih institucija, tijela za certifikaciju i drugih zainteresiranih dionika kako bi iskoristili sinergije i smanjili kompromise u upravljanju šumama.
  • Razviti skup praktičnih preporuka za IFM i smjernica utemeljenih na dokazima za proširenje i suočavanje s višestrukim, moguće sukobljenim ciljevima upravljanja šumama kako bi se promoviralo očuvanje biološke raznolikosti, povećala otpornost šuma i ublažili utjecaji šumskih poremećaja, uz podršku socio-ekonomskih ciljeva upravljanja šumama temeljenih na učinkovitoj uporabi i koristima šumskih resursa i usluga ekosustava
  • Demonstrirati i verificirati da mjere IFM-a pomažu u postizanju ciljeva politike EU za šume kao dio EU Zelenog Plana, Strategije za biološku raznolikost i EU Šumske strategije do 2030. integriranjem različitih funkcija šuma, uključujući biološku raznolikost, bioekonomiju, obnovu ekosustava, otpornost, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama.
  • Pokazati pristupe diversifikaciji metoda IFM-a i primjenu u određenom kontekstu (“kontekstno ovisno integrativno šumsko upravljanje”) temeljenom na kombinaciji različitih znanstvenih disciplina, snažnom uključenošću praktičara, vlasnika šuma, istraživača, savjetnika za šumarstvo, upravitelja zaštite prirode, kao i u području obrazovanja, osposobljavanja i sustava za praćenje biološke raznolikosti.
  • Demonstrirati aktivnu uporabu alata za potporu odlučivanju (DST-ova) i modeliranje šuma, kao i inovativne tehnologije poput interaktivnih digitalnih blizanaca šuma pokretanih grafičkim motorima koji se mogu primijeniti u upravljanju šumama i donošenju odluka.
  • Podijeliti znanje o IFM-u putem radionica, webinara i sastanaka s mrežama, projektima i dionicima kako bi se stvorio multiplikacijski učinak aktivnosti projekta diljem Europe i povezao s dionicima znanosti i prakse izvan Europe, posebno s Kinom i Sjevernom Amerikom.
  • Primijeniti kontekstno ovisne transdisciplinarne metode u rasponu od društvenih znanosti do praćenja šuma, kako bi se stvorilo i promoviralo poboljšano znanje o praksama IFM-a i njihovo uklapanje u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje biološke raznolikosti, jačanje otpornosti i obnavljanje ekosustava.
  • Razviti obrazovni materijal za podršku poučavanju IFM-a u kurikulumima sveučilišta i šumarskih škola.
Skip to content